Aktuelt

Hvordan oppnå et radonfritt nybygg?

15.02.2024

Byggforskserien viser hvordan nye bygninger bør sikres mot inntrenging av helseskadelig radongass.


Anbefalinger for slake, luftede tretak med isolerte takflater

02.02.2024

Byggforskserien beskriver oppbygningen av slake, luftede tretak med utvendig nedløp for vannavrenning.


Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger

19.01.2024

For bygning med mindre enn 8,0 m avstand til bygning i annen bruksenhet krever TEK17 at det skal utføres tiltak for å hindre brannspredning mellom bygningene.


SINTEF presiserer forhold i parkeringsanvisningen

03.11.2023

SINTEF har mottatt henvendelser om den reviderte parkeringsanvisningen i Byggforskserien og vil avklare noen forhold som går igjen.


Nye råd om dimensjonering av parkeringsplasser

25.10.2023

Bilene våre har blitt bredere. Nå anbefaler SINTEF å øke bredden på parkeringsplassene.


Oppslag i U-verdier i Byggforskserien

16.10.2023

I de fleste anvisningene med U-verdier, kan du nå gjøre oppslaget i verdiene på en enklere måte.


Lastprofiler og lastvarighetskurver for ulike bygningskategorier

20.09.2023

Byggforskserien gir eksempler på måledata for energi- og effektbehov til bygninger og områder. Disse kan brukes som referanse for vurderinger i tidligfase og i forprosjekter.


Hva du bør tenke på ved rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner

18.09.2023

Byggforskserien beskriver aspekter som bør vurderes og vektlegges ved rehabilitering av betongkonstruksjoner med verneverdi.


Fuktsikring og tetting av påhengsvegger

08.09.2023

Mange skader ved påhengsvegger skyldes feil ved prosjektering av overganger mot tilstøtende konstruksjoner. SINTEF erfarer at mange av feilene kan knyttes til manglende kunnskap om prinsipper for drenering og regntetning. Gode råd om prosjektering av påhengsvegger finner du i Byggforskserien.


Oppdaterte levetider for sanitærinstallasjoner i boliger

13.06.2023

Sanitærinstallasjoner og utstyr tilkoblet vann og avløp har begrenset levetid. Byggforskserien viser når man kan forvente at komponenter, utstyr og installasjoner som helhet bør skiftes ut.


Gode råd om prosjektering av påhengsvegger

12.06.2023

Påhengsvegger har blitt stadig mer vanlig, men kunnskapen har vært lite tilgjengelig. Byggforskserien har fire anvisninger om temaet.


Påbudt å kartlegge egnethet for ombruk ved riving

05.06.2023

Om du skal rive en bygning må du kartlegge hvilke deler som kan få nytt liv. Byggforskserien gir gode råd om prosessen.


Slik planlegger du bygging med massivtre

15.05.2023

Det er flere hensyn å ta før detaljprosjektering og bygging med krysslaminerte treelementer (KLT), mer kjent som massivtre. En ny anvisning i Byggforskserien gir råd.


Begrensede revisjoner

08.12.2022

Hvis en anvisning trenger en mindre oppdatering, kan vi nå gjøre små endringer uten å gjennomføre en full revisjon.


Viktig å reparere riss og sprekker i betongkonstruksjoner

02.11.2022

Selv små, tilsynelatende ubetydelige sprekker i betongkonstruksjoner kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Reparasjon og vedlikehold gir forlenget levetid, som igjen bidrar til en mer bærekraftig byggenæring.


Nytt om brannbeskyttet utvendig trekledning i Byggforskserien

14.09.2022

SINTEF har i samarbeid med Treteknisk utarbeidet en ny anvisning om brannbeskyttet utvendig trekledning. Anvisningen skal gi råd til den som velger brannbeskyttet trekledning.


God luftkvalitet i skoler kan oppnås uten unødig energibruk

07.09.2022

Byggforskserien viser hvordan man drifter ventilasjonsanlegg så de gir godt inneklima og god energiøkonomi i skoler.


Gode lekeplasser er viktig for barnas utvikling

16.08.2022

Byggforskserien gir råd om planlegging og utforming av uteområder for lek og aktivitet.


Slik oppnår du god skilting i bygninger og uteområder

03.03.2022

TEK17 stiller krav til alle typer skilt i byggverk som betjenes av allmennheten. Byggforskserien viser mange gode eksempler på riktig skilting i bygninger og opparbeidede uteområder.


Viktig med gode programmeringsprosesser i byggeprosjekter

26.01.2022

En revidert anvising i Byggforskserien gir innføring i programmering av byggeprosjekter, med en kort beskrivelse av stegene i prosessen og hvilke aktører som er involvert.


Rehabilitering av eldre murgårder bør planlegges nøye

11.01.2022

Byggforskserien bidrar med nyttig bakgrunnskunnskap for de som skal rehabilitere eller oppgradere murgårder.


Dette må man ta hensyn til ved rehabilitering av betongkonstruksjoner

12.10.2021

Fem nye anvisninger om betongrehabilitering i Byggforskserien gir oversikt over krav og anbefalinger som gjelder prosjektering og utførelse.


Byggforskserien inn i e-læring for tømrerfaget

30.09.2021

SINTEF har bidratt med innhold fra Byggforskserien i et nytt nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget.


Byggforskserien gir nye anbefalinger til skrå, luftede tretak

16.09.2021

En revidert anvisning i Byggforskserien beskriver oppbygning av skrå, luftede tretak med isolerte takflater og utvendige takrenner og nedløp.


Byggforskserien viser hvordan du seksjonerer

24.08.2021

Byggforskserien viser prinsipper for seksjonering av fast eiendom til eierseksjoner som kan selges og pantsettes hver for seg.


Byggforskserien viser kravene som gjelder for solcelleanlegg på bygninger

02.07.2021

En ny anvisning i Byggforskserien gir oversikt over krav og anbefalinger som gjelder prosjektering av solcelleanlegg på tak og fasader.


Byggforskserien viser hvordan man dokumenterer at TEK17 er oppfylt

11.06.2021

Funksjonskrav, ytelseskrav, preaksepterte ytelser, forhåndsdokumenterte ytelser og løsninger er begreper ulike aktører i et byggeprosjekt må forholde seg til. Men hva betyr begrepene og hvordan dokumenterer man at de ulike kravene i TEK17 er oppfylt? Byggforskserien gir deg svar.


TEK-sjekk Energi er flyttet til ny nettside

31.05.2021

TEK-sjekk Energi vil ikke bli oppdatert og vedlikeholdt videre, og er derfor tatt ut av Byggforskserien.


Byggforskserien viser hva du kan bygge uten å søke

05.05.2021

1. mai kom en forskriftsendring som innebærer at man kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke kommunen om tillatelse. Byggforskserien beskriver detaljert hvilke tiltak som nå er unntatt fra søknadsplikten.


Tydelige luminanskontraster bidrar til god orientering og farevarsling

14.04.2021

Byggforskserien gir en enkel beskrivelse av hvordan man kan beregne luminanskontrast i prosjekteringsfasen og hvordan man dokumenterer at forskriftskrav er ivaretatt.


Oppdaterte anbefalinger for bygging av terrasser

04.02.2021

Sintef har kommet med nye anbefalinger for bygging av terrasser, og gir råd om materialvalg, oppbygning og dimensjonering.


Oppdatert om dokumentasjon av brannmotstand for etasjeskillere og vegger

21.12.2020

Brannmotstand kan dokumenteres ved beregning, prøving eller ved bruk av tabellverdier fra standarder. To reviderte anvisninger i Byggforskserien inneholder tabeller med brannmotstand for mange flere bygningsdeler enn tidligere, samt oppdateringer til dagens standarder.


Slik bygger man opp yttervegger med bindingsverk og utfyllende bindingsverk

11.12.2020

SINTEF har oppdatert to anvisninger i Byggforskserien om yttervegger med bindingsverk og utfyllende bindingsverk. Anvisningene gir råd om oppbygging, isolering, tetting og montering.


Slik bygger man skallmurvegg

12.11.2020

Byggforskserien har oppdatert rådene om planlegging og oppbygging av skallmurvegger. Anvisningen gir arkitekter, rådgivere, entreprenører og håndverkere oversikt over konstruksjonens virkemåte og eksempler på detaljløsninger.


Dokumentasjon av brannsikkerhet: Byggforskserien viser hvordan

13.10.2020

Fokus på brannteknisk dokumentasjon er nødvendig for å ivareta god brannsikkerhet i alle faser av et byggeprosjekt. Byggforskserien beskriver hva som kreves i de ulike fasene.


Dette må du vite dersom du vurderer å bygge modulbygg av tre

01.10.2020

Mange tenker at modulbygg betyr ferdig prosjekterte bygninger fra fabrikk, men slik er det ikke. Byggforskserien har nå en anvisning for tiltakshavere som vurderer modulbygg, og viser hvilke muligheter og begrensninger et slikt valg innebærer.


Gjør bygningen framkommelig for rullestolbrukere

31.08.2020

Byggteknisk forskrift (TEK) krever at en rekke bygninger skal være universelt utformet, det innebærer blant annet at rullestolbrukere skal kunne ta seg fram i dem. Byggforskserien viser hvordan det kan løses i praksis.


Ivareta fuktsikkerheten ved prosjektering og utførelse

30.06.2020

De fleste byggskadene som behandles av SINTEF er vann- og fuktskader. En mye brukt anvisning i Byggforskserien om hvordan man kan ivareta fuktsikkerheten i byggeprosjekter er nå oppdatert.


Slik prosjekterer du vannbåret varme i gulvet

19.06.2020

God komfort, skjult varmeavgiver og mulighet til å velge mellom forskjellige varmekilder gjør vannbåret gulvvarme stadig mer populært. Men feil utforming av anlegget og uheldig oppbygning av gulvet kan gjøre det vanskelig å regulere varmen og få ønsket temperatur i ett eller flere rom.


Unngå støy fra ventilasjonsanlegg

08.06.2020

En revidert anvisning i Byggforskserien beskriver beregning av støy fra ventilasjonsanlegg og viktige hensyn man må ta for å prosjektere løsninger med minst mulig støy.


Planlegg gode lydforhold

04.06.2020

Byggforskserien gir råd om hvordan man planlegger gode lydforhold i bygninger og utearealer nær bygninger.


Alt du trenger å vite om vannbåret gulvvarme

07.05.2020

Mange ønsker seg gulvvarme til oppvarming av boligen sin. Gulvvarme er også aktuelt i mange yrkesbygninger. Byggforskserien har oppdatert anvisningene om hva du må tenke på når du skal planlegge et vannbåret gulvvarmeanlegg.


Slik bygger du balkong i henhold til kravene

09.03.2020

Alle leiligheter bør ha tilgang til balkong eller terrasse. En uteplass utvider boligens opplevde areal og kan øke boligkvaliteten, hvis den bygges riktig.


Byggforskserien oppdatert om fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen

04.02.2020

Klimaendringer vil føre til større nedbørsmengder og hyppigere intense regnskyll enn tidligere. Som en konsekvens av dette har vi oppdatert Byggforskseriens anvisning om utvendig fuktsikring av bygninger.


Monter overlys på riktig måte

07.01.2020

Byggforskserien beskriver løsninger for innsetting av overlyselementer på kompakte tak.


Bygg sikre trapper

19.11.2019

Trappeulykker koster samfunnet milliarder av kroner hvert år, og noen ganger blir utfallet fatalt. Ved å følge kravene i TEK og rådene i Byggforskserien kan man forebygge unødvendige ulykker.


Byggforskserien gir råd om prosjektering av sjakter

05.11.2019

En ny anvisning i Byggforskserien gir anbefalinger for planlegging og prosjektering av sjakter med vann- og avløpsinstallasjoner.


Slik bygger man fuktsikre dørterskler på betongdekke

14.10.2019

Byggforskserien viser flere løsninger for trinnfrie dørterskler på betongdekke.


Bygg med laftede vegger

03.10.2019

Det har blitt laftet i Norge i over 1000 år. Byggforskserien gjør det lettere å bevare og spre kunnskapen om den tradisjonsrike utførelsen av laftebygg.


Oppdatert om lydisolasjon for innervegger

06.09.2019

God lydisolasjon er viktig for trivselen i hjemmet og på arbeidsplassen. Byggforskserien beskriver oppbygning av og krav til lydisolasjon for ulike typer innervegger.


Slik beskytter du uferdige bygg mot været

07.08.2019

Våtere klima gjør værbeskyttelse under bygging stadig mer aktuelt. Byggforskserien gir råd om planlegging og gjennomføring av tiltak for å beskytte uferdige bygg.


Takkonstruksjoner

24.11.2021

Skal du bygge eller renovere tak? Byggforskserien har anvisninger for ulike takkonstruksjoner og detaljer.


Slik utbedrer du skader på flislagte gulv

25.04.2019

Byggforskserien gir råd om hvordan man kartlegger og utbedrer vanlige skader på flislagte gulv.


Planlegg atkomst og inngangsparti

13.03.2019

Atkomst, inngangsparti og kommunikasjonsveier er viktige elementer i boliger og andre byggverk. Byggforskserien viser gode løsninger.


Skrå tretak med oppholdsrom på loftet

14.02.2019

Byggforskserien beskriver oppbygning av skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet.


Nye anbefalinger for plassering av radonsperre

14.02.2019

Kravene i TEK innebærer at de fleste nybygg må ha radonmembran og radonbrønn. Byggforskserien gjør rede for kravene og har oppdatert anbefalingene for plassering av radonmembran i gulvkonstruksjoner.


Slik får du et funksjonelt kjøkken

14.02.2019

Kjøkkenet kalles ofte boligens hjerte. Tilgang på dagslys, plassering i boligen og utforming av arbeidsdelen er avgjørende for hvor funksjonelt kjøkkenet oppleves.


Planlegger du pepperkakehus til jul? Nå er det nye regler

04.12.2023

SINTEF har oppdatert sin anvisning om spiselige byggverk. Nytt av året er blant annet at du må gjennomføre en ombrukskartlegging før du setter i gang bakingen av drømmehuset.


Nye anbefalinger for murt forblending

06.05.2019

En revidert anvisning i Byggforskserien gir gode råd for planlegging og oppbygging av murt forblending som fasadekledning.


Unngå brannspredning i fasader

03.04.2019

Riktig prosjektering og utførelse kan redusere risiko for at brann sprer seg via fasader. Byggforskserien gjør rede for ulike brannscenarioer og anbefaler tiltak.


Riktig telesikring av gulv på grunn med ringmur

01.04.2019

Byggforskserien beskriver riktig utførelse av telesikring av gulv på grunn med ringmur for oppvarmede bygninger.


Leilighet på råloftet

15.02.2019

Loft i bygårder kan bli lekre boliger, men ombygging av loft krever nøye planlegging for å få en fuktsikker og brukbar bolig.


Slik bygger du om kjeller til bolig

14.02.2019

Skal du gjøre om kjelleren til leilighet eller kjellerstue? Følg anbefalingene i Byggforskserien, så oppfyller du samtidig kravene i TEK.


Skal du bygge garasje eller carport?

14.02.2019

Byggforskserien forklarer hvilke regler som gjelder og hvordan du bør bygge.


Fuktsikre løsninger ved ombygging av kjellerrom

14.02.2019

Fuktskader i innredede kjellere er et stort problem, selv om vi vet hvordan man bygger riktig.


Planlegg fleksible stuer

23.04.2019

Byggforskserien gir råd om utforming av stuer i små og store boliger, og gjør rede for kravene i byggteknisk forskrift (TEK17).


Brann- og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg

14.02.2019

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. En ny anvisning i Byggforskserien viser noen mulige løsninger.


Ventilasjon og inneklima i boliger

14.02.2019

Balansert ventilasjon bidrar til behagelig temperatur og godt inneklima i boligen på en energieffektiv måte. Men god ventilasjon avhenger av at anlegget fordeler lufta riktig, og at anlegget blir vedlikeholdt.


Vellykkede kledninger av ubehandlet tre

14.02.2019

Fargeforskjeller og skjolder i treverket blir ofte forsterket med tiden, men det er mulig å oppnå estetisk vellykkede kledninger av ubehandlet tre. Byggforskserien gir gode råd om hvordan prosjekterende kan utnytte materialenes egenskaper for å oppnå ønsket uttrykk.


Brannsikkerhet og brannvern i bygninger

14.02.2019

Byggforskserien beskriver hvordan bygninger bør utformes for å hindre brannspredning.


Innsetting og utskifting av vinduer

14.02.2019

Planlegger du å bytte vinduer selv? Byggforskserien viser hvordan man skal sette inn vindu i vegger og i tak.


Yttervegger mot terreng - isolasjon og tetting

14.02.2019

SINTEF Byggforsk anbefaler at minst halvparten av isolasjonen plasseres på utsiden av yttervegger mot terreng. Veggene blir da varmere og tørrere, og det blir ikke nødvendig å montere dampsperre på innsiden av veggen i tørre rom. Vi anbefaler også å plassere grunnmursplata utenpå utvendig isolasjon.


Slik kan du forbedre lydisolasjonen i etasjeskillere av tre

14.02.2019

Byggforskserien viser løsninger for å bedre luftlyd og trinnlydisolasjon i eksisterende boliger med etasjeskillere av tre.


Bygg sikre rekkverk etter TEK17

14.02.2019

Manglende eller feil utført rekkverk kan få fatale konsekvenser. Byggforskserien har retningslinjer for hvordan man bygger sikre rekkverk.


Slik gjennomfører du tiltak i eksisterende bygninger

14.02.2019

Byggforskserien viser hvordan et større tiltak kan gjennomføres fra idé til utførelse.


Nyttig anvisning om fuktteori

14.02.2019

En revidert anvisning i Byggforskserien gir bakgrunnskunnskap for å kunne utforme bygninger med god beskyttelse mot fuktskader.


Unngå byggskader når du baker pepperkakehus

28.11.2022

Sju av ti pepperkakehus har alvorlige feil og mangler, ifølge SINTEF. Dårlig prosjektledelse og utførelse, samt feil valg av byggematerialer ser ut til å være hovedårsaken.


Krav til rømningsvindu

15.02.2019

Mulighet til å rømme fra bygning ut fra vindu kan redde liv ved brann. Byggforskserien viser riktig tilrettelegging for rømning.


Hvordan sette inn vindu i vegger av bindingsverk

14.02.2019

Skal vinduet plasseres langt ut eller lenger inn i veggen? Hvilke konsekvenser har plasseringen for utførelse og funksjon? Hva er riktig framgangsmåte?


Dette er forutsetningene for å bygge med prefabrikkerte bad

14.02.2019

Byggforskserien beskriver krav til oppbyggingen av våtromsmoduler, hvordan modulene må tilpasses til bygning og planløsning, og gir retningslinjer for montering.


Slik legger du tretak

14.02.2019

Taktekning av trebord eller treshingel gir huset et estetisk uttrykk som mange ønsker. Følg anbefalingene om materialer og framgangsmåte ved tekking.


Bygg gapahuk etter boka – Byggforskserien viser hvordan

14.02.2019

En gapahuk er perfekt for korte turer i skog og mark, og skaper en nærhet til naturen som du ikke får i et telt. Men slurver du med prosjektering eller utførelse, kan resultatet i verste fall bli vått utstyr og dårlige turminner.


Bygg bolig for fugler

13.03.2019

Hjelp fuglene med boligbygging når de kommer hjem fra Syden. Byggforskserien viser hvordan.


Slik bygger du en skigard

13.09.2018

Fra arkivet: En anvisning i Byggforskserien beskriver materialer, utforming, bruk og vedlikehold av ulike skigarder.


Planlegg fleksible stuer

23.04.2019

Byggforskserien gir råd om utforming av stuer i små og store boliger, og gjør rede for kravene i byggteknisk forskrift (TEK17).


Gode råd for bygging av midlertidige boliger av snø

14.02.2019

Byggforskserien har en anvisning med råd for deg som planlegger å bygge midlertidig bolig av snø.


Unngå byggskader på pepperkakehuset

14.02.2019

SINTEF Byggforsk advarer mot å ta lettvint på årets pepperkakehusbaking. Grundig prosjektering er avgjørende for et holdbart og feilfritt byggverk.


Utskifting og innsetting av vinduer

14.02.2019

Byggforskserien beskriver utskifting av vinduer i eksisterende vegger, samt innsetting av vinduer i murvegger, betongvegger og bindingsverksvegger.


Inneklima og ventilasjon i næringsbygg

03.08.2018

Tørr luft, trekk, ubehagelig temperatur, dårlig luft: Både på skoler og på arbeidsplasser klager mange på inneklimaet, og på at det går ut over konsentrasjonen.


Skillevegg mellom boenheter i rekkehus

13.06.2018

En revidert anvisning gir grunnlag for å velge skillevegg mellom boenheter i vertikalt delte rekkehus av tre som tilfredsstiller aktuelle brannkrav og lydkrav.


En lysgrav utvider mulighetene i kjelleren

12.06.2018

Lysgrav foran kjellervinduet i småhus gjør det mulig å sette inn større vindu og utnytte kjelleren til oppholdsrom.


Bygningsplater

12.06.2018

Byggforskserien behandler spon-, gips-, trefiber-, kryssfiner og OSB-plater til bruk i bygningskonstruksjoner. Anvisningene gir oversikt over platetyper, bruksområder, produksjonsprosess, de viktigste materialegenskapene og krav til dokumentasjon.


Dimensjonering av stålbjelker og stålsøyler

12.06.2018

To anvisninger inneholder tabeller med dimensjonerende lastkapasiteter for ulike bjelkeprofiler og spennvider, og lastkapasiteter for ulike søyleprofiler og knekkelengder. Bruk av tabellene er vist i beregningseksempler.


Råd om gjennomføring og bruk av tilstandsanalyser

20.04.2018

En godt planlagt tilstandsanalyse med tydelig omfang og formål kan gi verdifull informasjon om hvilken tilstand en bygning er i, og hvilke konsekvenser denne tilstanden kan få.


Hvordan forebygge og tørke ut byggfukt ved bygging

18.04.2018

Forebyggende tiltak mot byggfukt kan bidra til å unngå skader, inneklimaproblemer og forsinkelser i planlagt framdrift.


Vi har levert kunnskap til byggenæringen i 60 år

27.02.2018

Byggforskserien er godt kjent for byggenæringen i Norge. Gjennom 60 år har Byggforskserien bidratt til god kvalitet og riktig utførelse i alle typer bygninger. Og behovet for mer kunnskap bare øker.


Underlag for å velge naturstein i byggeprosjekter

01.02.2018

Hvilke natursteinstyper egner seg i bygninger og uteanlegg? Hva bør man spesifisere ved anbudsinnhenting og leveranser?


Et behagelig termisk inneklima oppstår ikke av seg selv

01.11.2017

Opplevelse av trekk, kalde føtter og store forskjeller i temperatur kan gjøre at mange synes det termiske inneklimaet er ubehagelig.


Skrå eller flate tak, buet tak eller terrassetak? Velg riktig oppbygning

01.11.2017

Ut fra ønsket takform og aktuelt bruksområde for bygningen som planlegges, anbefaler vi egnet taktype: kompakt tak, tak med isolert takflate og luftet tekning, eller tak med kalde loftsrom.


Gjør ombygging til selvstendig boenhet lovlig

01.11.2017

Ved ombygging av småhus, kjeller eller loft kan det være aktuelt å etablere selvstendig boenhet. Velg riktig framgangsmåte, og få en godkjent ekstra bolig.


Svikt i snøfangere kan innebære risiko for personskader

01.11.2017

Feil type snøfanger og for dårlig innfesting slik at snøfangerne knekker eller løsner, kan i verste fall gjøre skadene ved takras større.


Hvor kan du bruke brennbar isolasjon?

03.10.2017

Brannsikkerheten i bygninger kan svekkes dersom man bruker brennbar isolasjon på feil måte.


Undersøk betongens kvalitet og tilstand med strukturanalyse

03.10.2017

Hvordan dokumentere kvalitet, avdekke skadeårsaker og velge riktig rehabiliteringsmetode for betongen?


Velg riktige dimensjoner på takrenner og nedløpsrør

03.10.2017

Regnintensiteten på 0,015 l/s per m2 kan brukes som dimensjoneringsgrunnlag for de fleste stedene i Norge.


Slik beregner man U-verdier etter ISO 6946

03.10.2017

Anvisningen om hvordan man beregner U-verdi (varmegjennomgangskoeffisient) etter ISO 6946, er revidert.


Godt inneklima og redusert energibruk med behovsstyrt ventilasjon

18.09.2017

Ventilasjonsanlegg som måler luftkvaliteten i rommet og så tilpasser luftmengden, kan redusere energibruken uten at det går på bekostning av inneklimaet. Men det er viktig å stille presise krav når man bestiller løsningen.


Hvordan beregne nullutslippsbygninger (ZEB)

28.08.2017

Nå fins retningslinjer på norsk for beregning og dokumentasjon av nullutslippsbygninger, basert på forskningssenteret ZEBs arbeid.


Hvordan kontrollere solinnslipp, dagslys og blending

26.06.2017

Solskjerming er helt nødvendig for å oppnå god termisk og visuell komfort i moderne bygninger med mye glass i fasadene.


Er du ikke helt stø på betegnelsene for brannmotstand og brannklasser?

26.06.2017

Brannmotstanden til bygninger skal dokumenteres. Få en forståelig oversikt over brannklassifisering, hva alle forkortelsene betyr og hvordan de skal brukes.


Sjekk om bygningen inneholder asbest før ombygging

22.05.2017

Er huset oppført eller rehabilitert før 1985 og skal bygges om? Unngå helserisiko og miljøfare før arbeidene starter: Finn ut hvor asbest kan forekomme og hvordan den kan fjernes på en sikker måte.


Er byggavfallet lovlig håndtert, og hva kan resirkuleres?

22.05.2017

Ved bygging og riving skal avfallet behandles miljøvennlig. Med en gjennomtenkt avfallsplan for kildesortering og resirkulering kan også kostnadene for å levere avfallet reduseres.


Lær om bygningsvern og kulturminner

25.04.2017

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller tilbakeføre en bygning.


Hvordan bestemme riktige dimensjoner på vannrør

25.04.2017

Vannrør for tappevann skal ha tilstrekkelig vannmengde. Her er de to metodene for dimensjonering beskrevet trinn for trinn, med flere eksempler og med tabeller til å finne rørdimensjoner ut fra.


Sørg for at oppheng for kanaler og rør ikke blir svake ledd ved brann

25.04.2017

Komponentene i oppheng for kanaler, rør, ventilasjonsutstyr og kabelstiger skal ha brannmotstand i tilstrekkelig tid. Få oversikt over krav, og råd om dimensjonering og utforming.


Eldre byggebestemmelser forteller om byggekunstens utvikling

25.04.2017

Kunnskap om eldre lover og bestemmelser kan være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med forvaltning og vedlikehold av den eksisterende bygningsmassen.


Vet du hva måleenheten «en rast» betyr?

25.04.2017

Mange gamle måleenheter har levd videre også etter at det metriske systemet ble innført i Norge fra 1875. En nypublisert anvisning forteller hva ordene kommer av.


Slik får du en vellykket fliskledd vegg

27.03.2017

Den reviderte anvisningen om flislegging av innvendige vegger har enda større fokus på planlegging og krav til underlaget. Nyere teknikker for å feste fliser i store formater er også vist.


Hvordan gjøre gamle vinduer mer lydisolerende

27.03.2017

Forbedring av lydisolasjonen i stedet for utskifting er særlig aktuelt der det er viktig å bevare de estetiske kvalitetene til gamle vinduer.


Hvor ofte krever bygningsdelene vedlikehold, og når bør de skiftes ut?

28.02.2017

Levetid for bygningsdeler er ikke en absolutt størrelse, slik noen tror. Finn tidsintervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler i våre tabeller.


Kunnskap om gamle byggemåter går ikke i glemmeboka

28.02.2017

Håndverkerne som kan formidle nedarvet norsk byggetradisjon, blir stadig færre. Men anvisningene om eldre byggemetoder og byggeskikk viderefører denne kunnskapen.


Hvordan flytte et hus

28.02.2017

Hus kan flyttes – enten hele, i store deler, eller ved å demonteres i enkeltbiter og settes sammen igjen. Særlig for bygninger med antikvarisk verdi kan det være et alternativ til riving.


Er avflassende maling på husveggen tegn på råte?

28.02.2017

Når malingen skaller av på utvendige trevegger, trenger kledningen ettersyn. Undersøk om veggen bare må skrapes og males, eller om mer omfattende tiltak er nødvendig.


Finn tilstrekkelig kapasitet på forankring i murverk

17.02.2017

Ved innfesting av innredning og bygningsdeler i tegl- og lettklinkervegger, må man være sikker på at forankringen har tilstrekkelig kapasitet.


Lær om byggematerialene i gamle hus

17.02.2017

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller skifte ut gamle byggevareprodukter i en bygning.


Velg tak som isolerer mot støy fra biltrafikk, fly og industri

17.02.2017

For de som skal prosjektere tak i omgivelser med plagsom utendørs støy, fins det nå nye måledata for ulike lydforbedrende løsninger.


Sørg for at ovner, brannmur og skorsteiner fungerer som de skal

17.02.2017

Konsekvensene av feil på skorsteiner og ovner kan bli store. Sjekk de siste rådene i fire anvisninger om ildsteder og skorsteiner som nå er justert.


Anbefalingene om impregnering og trebeskyttelse mot sopp og insekter er oppdatert

17.02.2017

Krav til miljøhensyn, aktuelle produkttyper, og regler for bruk av behandlet tre er blant temaene i den ajourførte anvisningen om trebeskyttelsesmidler.


Sement og betong – få oversikten

01.04.2016

To anvisninger viser egenskaper og bruksområder for forskjellige typer sement og betong.


Kunnskap om gamle tak

01.04.2016

Alle som arbeider med bevaring og utbedring av tak på gamle bygninger, får nå en ryddig oversikt over eldre takkonstruksjoner og taktekninger i hver sin anvisning.


Hvordan dimensjonere og plassere mekanisk innfesting av takbelegg

01.04.2016

Rådene om valg, dimensjonering og plassering av mekanisk innfestingssystem for asfalttakbelegg og takfolie er oppgradert.