Planlegging

Brukerkrav og programmering
220.010 Programmering av byggeprosjekter 220.114 Prosjektering av luminanskontrast 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.330 Astma, allergi og inneklima 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger
Prosjektering - byggesak
240.005 Lover og regler for bygge- og anleggsnæringen 241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker 241.011 Forhåndskonferanse for byggetiltak 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 241.013 Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre 241.020 Opprettelse av ny grunneiendom og andre oppmålingssaker 241.021 Seksjonering av fast eiendom 241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon 241.211 Arkeologi for byggenæringen 241.212 Samhandling med arkeologer i utbyggingssaker
Areal- og bebyggelsesplaner
Generelt
310.220 Grad av utnytting. Arealplaner vedtatt 1997-2006 310.222 Måling av bygningers høyde
Naturgitte betingelser
311.015 Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder 311.109 Klimaundersøkelser 311.110 Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 311.125 Snøskred. Skredfare og sikring 311.126 Sørpeskred. Skredfare og sikring 311.135 Steinsprang og steinskred. Farevurdering og sikringstiltak 311.137 Løsmasseskred i bratt terreng. Farevurdering og sikringstiltak 311.145 Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger 311.146 Leirskred. Sikringstiltak 311.200 Forebygging av flom- og skredskader. Lovgivning og ansvar
Utforming av arealplaner
312.008 Stedsanalyse 312.011 Arealplanlegging. Lokalisering av nye boliger 312.013 Planlegging av småhusområder. Stortomtmetoden 312.015 Planlegging av småhusområder. Veier og parkering 312.017 Planlegging av småhusområder. Fellesarealer, grønnstruktur og inngrep i terrenget 312.019 Planlegging av småhusområder. Tomt og bebyggelse 312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 312.035 Planlegging av områder for fritidsbebyggelse 312.047 Fortetting i byområder
Trafikk- og atkomstforhold, utomhusarealer
312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg 312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging
Vegetasjon
316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder
Generell bygningsutforming
Spesielle emner
320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 321.010 Byggeskikk. Definisjoner og virkemidler 321.011 Vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 321.020 Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder
Brann
321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 321.044 Utstyr for manuell brannslokking. Typer, plassering og merking 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier 321.052 Brannsikkerhet og løs innredning 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging 321.085 Brannteknisk prosjektering av overbygde gårder og gater
Atkomst, installasjoner og utstyr
321.225 Føringer for IKT- og elkabler. Planlegging og plassering 321.231 Prosjektering av solcelleanlegg på bygninger 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge 323.101 Atkomst og inngangsparti 323.111 Svalganger i boligbygninger 324.301 Utforming av trapper 324.501 Personheiser 327.101 Skilting 327.201 Skilter og reklame i bygningsmiljø
Utforming av boliger og hytter
Boliger
330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud
Boliger for brukere med spesielle behov
330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger
Hytter
331.130 Frittliggende hytter 331.133 Frittliggende hytter. Eksempler
Utforming av andre bygninger
Fritids- og kulturlokaler
341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller
Skoler og barnehager
342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.205E Elementary school buildings. Layout and design 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 342.207E Elementary school buildings. Examples
Kontor- og forretningsbygninger
344.110 Tilpasningsdyktige kontorbygninger 344.210 Strategier for valg av kontorløsning 344.212 Strategier for valg av kontorløsning. Eksempler
Boligens rom og innredninger
360.301 Belysning i boligen 361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger
Andre rom og innredninger
371.208 Møte- og konferanselokaler 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold 371.801 Serveringssteder 376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 379.101 Vestibyler og fellesarealer 379.123 Belysning i glassgårder 379.201 Toaletter for ansatte og publikum 379.205 Garderober for ansatte og publikum 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet 379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner 379.413 Varemottak
Utendørs anlegg og utstyr
380.010 Utendørs belysning. Planlegging 380.011 Utendørs belysning. Utstyr 381.301 Lekeplasser 381.302 Lekeplassutstyr 381.501 Grunnskolens uterom 381.502 Grunnskolens uterom. Tilrettelegging for uteaktiviteter 388.510 Møteplasser i det offentlige rom