Dokumentasjon av brannsikkerhet: Byggforskserien viser hvordan

Fokus på brannteknisk dokumentasjon er nødvendig for å ivareta god brannsikkerhet i alle faser av et byggeprosjekt. Byggforskserien beskriver hva som kreves i de ulike fasene.

Illustrasjonsfoto: SP Fire Research AS

Brannkravene i byggteknisk forskrift gjelder både for nybygg og ved ombygging av eksisterende bygninger. Kravene gjelder også når bruken av et bygg eller en del av et bygg endres, for eksempel når et butikklokale blir gjort om til bolig eller omvendt.
 

TEK17 stiller krav til dokumentasjon av:

  • Brannkonsept (hovedutforming) – dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav og underlag som er tilstrekkelig for detaljprosjekteringen
  • Detaljprosjektering – dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser og produksjonsunderlag som er tilstrekkelig for utførelsen 
  • Utførelse - dokumentasjon for at utførte løsninger er i samsvar med produksjonsunderlaget

Når en bygning tas i bruk skal det foreligge FDV-dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon til å kunne vedlikeholde og drifte byggverket med tekniske installasjoner optimalt. Slik dokumentasjon vil også være nødvendig for å kunne gjøre tilpasninger på grunn av ombygginger og endringer i bruken som kan oppstå over tid.

Viser hvordan man kan dokumentere brannsikkerheten i ulike faser

321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll gir en oversikt over alle fasene i et byggeprosjekt som krever dokumentasjon av brannsikkerhet. Hver enkelt fase er beskrevet nærmere i de fem andre anvisningene.
 
321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept beskriver prosjektering og utforming av brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept.
 
- Anvisningen viser framgangsmåte for vurderinger som inngår i utarbeidelse av brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept, og ved analytisk brannteknisk prosjektering gir anvisingen blant annet råd om fremgangsmåte for kvalitativ analyse, sier fagredaktør Stine Bakken i SINTEF.
 
321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering gir en innføring i gjennomføring og dokumentasjon av brannteknisk detaljprosjektering. Detaljprosjekteringen skal ivareta brannkonseptet og danne produksjonsunderlag for utførelsen.
 
321.028 Brannsikkerhet. Utførelse beskriver krav til dokumentasjon av utførelse, innhold i og utarbeidelse av dokumentasjon, rutiner for kvalitetssikring av utført arbeid, kommunikasjon mellom utførende og prosjekterende samt endringer og avvik i utførelsesfasen.
 
321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll beskriver gjennomføring og dokumentasjon av uavhengig kontroll av brannkonsept, uavhengig kontroll av brannteknisk detaljprosjektering, uavhengig kontroll av brannteknisk utførelse samt avviksbehandling ved uavhengig kontroll.
 
626.102 Brannsikkerhet for bygninger i bruk gir en innføring i nødvendig dokumentasjon og kontroll for å ivareta brannsikkerheten for bygninger i bruk. Anvisingen beskriver blant annet regelverk for bruksfasen, dokumentasjon av prosjekterte forutsetninger og begrensninger i bruksfasen, ansvarsfordeling mellom eier og bruker, vedlikehold av brannsikkerheten samt utarbeidelse av brannverndokumentasjon med eksempler på kontrollrutiner.

13.10.2020