Skal du bygge garasje eller carport?

Byggforskserien forklarer hvilke regler som gjelder og hvordan du bør bygge.

Byggforskserien 517.651 Carporter og små garasjer gir full oversikt over reglene for bygging av carport eller garasje.

 
 
Eksempel på frittliggende garasje med carport og bod. Dersom betingelsene er oppfylt, er en slik bygning unntatt fra søknadsplikt.

 

Må du søke kommunen om tillatelse?

I utgangspunktet må man søke kommunen om tillatelse til å bygge garasje, men dersom garasjen er frittliggende, inntil 50 mstor og i én etasje, slipper du å søke i de fleste tilfeller.
 
Byggforskserien klargjør betingelsene for å slippe å søke, og hva dette innebærer i praksis. Den tar for seg ulike former for byggesøknad, forholdet til reguleringsplaner og til andre myndigheter, samt krav i vegloven og grannelova.

Du må uansett varsle naboen

Selv om garasjen er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, betyr det ikke at du ikke må varsle naboen før du begynner. Og dersom den nye garasjen blir til urimelig ulempe for naboen, kan byggingen være i strid med grannelova, selv om den er tillatt etter plan- og bygningsloven. I verste fall kan det ende med at garasjen må rives.

Maksimumsmål og brannsikring

Det er krav om maks areal og maks høyde både i reglene om saksbehandling og i brannbestemmelsene. Anvisningen viser hvordan målereglene skal forstås: Hvordan regner du bruksareal, og hva inngår i bebygd areal? Hva er det planerte terrenget som mønehøyden skal regnes fra, og ikke minst – hvor er egentlig gesimsen?
Anvisningen gjør rede for krav til brannsikring, både i forhold til bygninger på egen og naboens grunn og i forhold til hele nabolaget.

Hvor mye plass trenger du?

I anvisningen får du råd om størrelse på selve biloppstillingen og for aktiviteter rundt bilen. Hvor mye plass trenger du for å komme inn og ut, for å ta ut bagasje, skifte hjul og gjøre enkle reparasjoner, og for å parkere sykler eller tilhenger sammen med bilen? Dette er viktige spørsmål å stille seg før man begynner å bygge. Det er kjedelig å oppdage at det er vanskelig å komme seg ut og inn av bilen i en ny garasje.
 
Du får også råd om utforming, tilpassing til hovedhuset, plassering i forhold til vei og avkjørsel og liknende.

Byggeteknikk og detaljer

Anvisningen beskriver også byggeteknikk og konstruksjonsdetaljer for fundamentering, avstiving, forankring og forenklet dimensjonering for små carporter og garasjer.
 

Les mer

 
 
 

14.02.2019