Planlegg gode lydforhold

Byggforskserien gir råd om hvordan man planlegger gode lydforhold i bygninger og utearealer nær bygninger.


Ved plassering og utforming av bygninger er det en rekke støykilder man må ta hensyn til. Ill.: SINTEF
 
Ved utforming av bygninger må man ta hensyn til både utendørs og innendørs støykilder. Utendørs støy kan forårsakes av alt fra industri, parkeringsplasser og tekniske installasjoner til fly- og veitrafikk. Innendørs støy kan komme fra garasje, tekniske installasjoner, takterrasse og naboer.

Tilrettelegg tidlig i prosessen

God planlegging av lydforhold gjør at man ofte unngår kostnadskrevende tiltak i ettertid. Mange tiltak for å redusere støy er teknisk vanskelige å gjennomføre uten at det er lagt til rette for dette tidlig i prosessen.
 
Byggforskserien 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger gir råd om hvordan man planlegger gode lydforhold i bygninger og utearealer nær bygninger. Anvisningen gir oversikt over de viktigste støykildene og beskriver tiltak for å redusere lydproblemene.
 
Hovedtemaene i anvisningen er:
  • krav og anbefalinger
  • retningslinjer for bygging i gul og rød støysone
  • tiltak mot utendørs og innendørs støy
  • plassering av rom og aktiviteter
  • intern lydisolering

Lydforhold i flerfunksjonsbygninger 

Fortetting med flerfunksjonsbygninger (bolig, forretning, treningsstudio, restaurant osv.) i byer og tettbebyggelse nær trafikknutepunkter har etter hvert blitt svært vanlig.
 
Bygninger med kombinasjon av bolig og funksjoner med støyende aktiviteter gir lydutfordringer som ofte krever utradisjonelle løsninger, og anvisningen er derfor oppdatert med ny kunnskap om lydforhold i flerfunksjonsbygninger. 
 

04.06.2020