Oppdatert om lydisolasjon for innervegger

God lydisolasjon er viktig for trivselen i hjemmet og på arbeidsplassen. Byggforskserien beskriver oppbygning av og krav til lydisolasjon for ulike typer innervegger.


Eksemplene på lydisolasjonsverdier for innervegger med og uten tilleggskonstruksjoner gir grunnlag for å velge løsning. Ill.: SINTEF

Innendørs støy er noe av det som irriterer oss mest, og god lydisolasjon er en forutsetning for å unngå dette. To anvisninger i Byggforskserien om temaet er nå revidert. 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk viser oppbygning og gir lydisolasjonsdata for ulike typer innervegger med bindingsverk av tre eller stål med platekledning.

524.321 Lydisolasjon for massive innervegger viser oppbygning og gir lydisolasjonsdata for ulike typer massive innervegger av betong, mur, lettklinkerbetong og porebetong, samt for sandwichkonstruksjoner og vegger av massivtre. Lydisolasjonsdataene gjelder enkle og doble innervegger, i tillegg til løsninger med utlektet platekledning.
 
Anvisningene beskriver også:
  • krav til lydforhold i byggteknisk forskrift (TEK17) og grenseverdier i NS 8175
  • anbefalt korreksjon for lave frekvenser
  • tilslutninger og flanketransmisjon
  • tetting
  • installasjoner i skillevegger

Krav i TEK17

TEK17 krever at lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i bygningen. Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i NS 8175:2012. Denne standarden gir grenseverdier for lydegenskaper for rom i ulike bygningskategorier og bruksområder. Den gir grenseverdier i lydklasse A, B, C og D med lydklasse A som strengeste klasse. 

Revidert standard

Ny versjon av NS 8175 ble utgitt 01.07.2019. Grenseverdier for luftlyd- og trinnlydisolasjon for boliger er utvidet til å få med frekvensområde fra 50–5 000 Hz, og følger SINTEFs anbefaling. TEK17 viser i dag til NS 8175:2012. Den reviderte standarden må gjennom en konsekvensanalyse ved Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og en godkjenningsprosess før den eventuelt kan brukes i henhold til TEK17.

06.09.2019