Hvordan oppnå et radonfritt nybygg?

Byggforskserien viser hvordan nye bygninger bør sikres mot inntrenging av helseskadelig radongass.

 

Radongass dannes naturlig i berggrunnen, og kan trenge inn i bygninger på ulike måter. Ill.: SINTEF


Norge er et av landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i innelufta. Verdens helseorganisasjon har konkludert med at etter røyking er radon den største årsaken til lungekreft. Byggegrunnen er den viktigste kilden til radongass i bygninger. Radongass dannes naturlig i berggrunnen og siver opp gjennom sprekker og utettheter i byggegrunnen og bygningen.

Krav i byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift (TEK17) krever at årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon i bygninger med rom for varig opphold ikke overstiger 200 Bq/m3. Videre kreves det radonsperre i konstruksjoner mot grunnen og at det tilrettelegges for trykkreduserende tiltak som kan aktiveres dersom radonkonsentrasjonen i innelufta overstiger 100 Bq/m3.

Hvis man kan dokumentere at det er unødvendig med tiltak for å tilfredsstille kravet til årsmiddelverdi for radon, tillater TEK17 at man utelater radonsperre og trykkreduserende tiltak.

Nye anbefalinger i Byggforskserien 520.706 Sikring mot radon ved nybygging beskriver tiltak for å sikre nye bygninger mot inntrenging av radongass. 

Anvisningen beskriver lufttetting av konstruksjoner mot grunnen, det vil si radonsperre med tette tilslutninger mot andre konstruksjoner og gjennomføringer, samt konstruksjoner som i seg selv fungerer som radonsperre. I tillegg beskrives tilrettelegging for trykkreduserende tiltak i byggegrunnen (radonbrønn og/eller perforerte rør).

Anvisningen beskriver også en ny fremgangsmåte for prosjektering og planlegging av trykkreduserende tiltak i grunnen.

Dokumentasjon av løsninger

Det skal dokumenteres at de prosjekterte løsningene for å hindre inntrenging av radon og for trykkreduserende tiltak oppfyller krav i TEK17. Anvisningen beskriver hva slik dokumentasjon bør inneholde.


 
 

15.02.2024