SINTEF presiserer forhold i parkeringsanvisningen

SINTEF har mottatt henvendelser om den reviderte parkeringsanvisningen i Byggforskserien og vil avklare noen forhold som går igjen.


Anvisning 312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg gir anbefalinger om utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg for personbiler.

1. Når gjelder anvisningen?

Våre anvisninger gir anbefalinger for hvordan man kan oppfylle funksjonskrav i dagens regelverk. En ny anvisning innebærer derfor ikke nytt regelverk. Alle prosjekter skal oppfylle kravene i regelverket som gjelder den dagen rammesøknaden leveres inn til kommunen.

I arbeidet med et prosjekt vil man på et tidspunkt "låse" planløsning og søyleplassering i en parkeringskjeller, og da vil dette være en forutsetning for videre prosjektering. Vårt syn er at det er riktig å legge til grunn den utgaven av vår anvisning som er gjeldende på dette tidspunktet, selv om det kommer en nyere utgave av anvisningen før overlevering av bygningen.

Vi gjør oppmerksom på at der det er snakk om funksjonskrav uten preaksepterte ytelser i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17), skal prosjekterende lage en analyse som dokumenterer at funksjonskravene er oppfylt. Byggforskserien er et tilbud man kan bruke for å forenkle analysearbeidet vesentlig – ikke noe man er pliktig til å benytte. Den reviderte parkeringsanvisningen fra oktober 2023 er SINTEFs nye anbefaling om hvordan man bør oppfylle gjeldende funksjonskrav i TEK17, basert på en dokumentert økning av bilstørrelsen.
 

2. Fri høyde på 2,2 og 2,6 m 

Generelt mener SINTEF at fri høyde i et parkeringsanlegg må være minst 2,2 m. Det følger av krav til romhøyde i TEK17. I tillegg presiserer vi at man bør ha romhøyde på 2,6 m i et begrenset område fra innkjøringen og til og med HC-plass(er) (pkt. 38 i anvisningen). Begrunnelsen er at en betydelig andel HC-biler som tildeles av NAV, har en høyde på inntil 2,5 m. Vi viser til at NS 11001-1 krever enten 2,6 m høyde eller at det anlegges minst én utendørs HC-plass nær hovedinngangen. Det samsvarer også med råd fra Handikapforbundet.

3. Plassbehov ved søyler

I den reviderte anvisningen har vi vært tydeligere på hva som må til for å kunne passere mellom søyle og parkert bil (kap. 2 og 3 i anvisningen). Bakgrunnen for revisjonen er at bilene har blitt bredere. SINTEF gir imidlertid ingen anbefalinger om antall parkeringsplasser per boenhet eller i garasjeanlegg.
 

Les også saken Nye råd om dimensjonering av parkeringsplasser

03.11.2023