Byggforskserien oppdatert om fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen

Klimaendringer vil føre til større nedbørsmengder og hyppigere intense regnskyll enn tidligere. Som en konsekvens av dette har vi oppdatert Byggforskseriens anvisning om utvendig fuktsikring av bygninger.

Figuren viser prinsipper for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen. Ill.: SINTEF

Fuktpåkjenninger på konstruksjoner mot grunnen skyldes hovedsakelig overvann. Byggdetaljer 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen beskriver blant annet bortledning og drenering av overvann, utforming av drenssystem og oppbygning av vegg og gulv mot grunnen for å hindre fuktinntrenging.

Nasjonale og kommunale krav

TEK17 krever at fukt fra grunnvann, overvann og nedbør ikke skal trenge inn i konstruksjonene og gi fuktskader eller andre hygieniske problemer. For konstruksjoner mot grunnen betyr det at overflatevann må ledes bort, og at de kan motstå fuktpåkjenningen fra vann som finner vei ned i grunnen.
 

De fleste kommuner har i tillegg en VA-norm som stiller krav til overvannshåndtering. Disse kravene kan variere, og kan innebære infiltrering i grunnen på egen tomt, avledning til lokalt vassdrag og avledning til lokalt offentlig overvannsnett. I tettbygde strøk med begrenset kapasitet i overvannsnettet er det ofte en øvre grense for hvor mye vann som kan slippes inn på nettet. Dette kan legge føringer på overvannsløsninger, særlig på utformingen av terrenget rundt bygningen.

Prinsipper for fuktsikring

Fuktsikring av bygningsdeler mot grunnen skal hindre at vann og fuktighet i grunnen finner veien inn i konstruksjonene og hindre at vann blir stående mot konstruksjonene. I den reviderte anvisningen er tiltak for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen presisert gjennom hvilke funksjoner de enkelte komponenter i fuktsikringen skal ha. Disse tiltakene er i hovedsak å:
 
  • begrense tilførselen av overvann
  • lede overvann bort fra bygningen
  • etablere en selvdrenerende byggegrunn ved bruk av drenerende masser mot konstruksjoner i grunnen og naturlig utløp for vann i drensmassene
  • etablere nødoverløp i form av drensledninger. Dersom byggegrunnen (i perioder) ikke er tilstrekkelig selvdrenerende, vil drensledningene sørge for at overvann og sigevann fra grunnen dreneres bort
  • sikre at vannet gjennom grunnen og i drensledninger kan renne uhindret til lavereliggende grunnvannsnivå eller til en husdrenskum
  • etablere utvendige kapillærbrytende sjikt som sikrer at vann fra fuktige masser ikke renner inntil og suges kapillært inn i konstruksjonene
  • tette bygningsdelene mot lekkasjer av fuktig luft
  • prosjektere og bygge fuktsikre vegg- og gulvkonstruksjoner
Les mer i Byggdetaljer 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen (krever innlogging). Anvisningen erstatter Byggdetaljer 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger.
 
 

04.02.2020