Fundamentering, byggegrunn, grunnforhold og -arbeider
Beskriver planlegging, forundersøkelser og anbefalte løsninger i forbindelse med arbeider i grunnen. Gjelder både nybygg og rehabilitering
241.211 Arkeologi for byggenæringen 241.212 Samhandling med arkeologer i utbyggingssaker 311.015 Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder 316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 511.101 Byggegrunn og terreng 511.204 Enkle grunnundersøkelser for bygging av småhus 511.211 Planlegging for bygging på forurenset grunn 513.131 Utlegging og komprimering av sprengsteinsfylling 513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser 514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn 521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse 614.022 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for fundament, grunnmur og drenering 700.125 Skader på bygninger fra rystelser. Forebygging 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 711.401 Grunnforhold. Skader på småhus 721.111 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Metoder og materialer 721.112 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 721.305 Bygging på kulturlag i middelalderbyene 727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
471.011 U-verdier. Etasjeskillere 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 517.341 Små skille- og støttemurer 517.342 Store støttemurer 517.421 Voller og skråninger 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner 522.111 Betonggolv på grunnen 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.127 Betongvegg mot terreng 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer