Ytre miljø, livsløpsvurderinger og miljødata
Anvisninger som beskriver hvordan byggeprosess og byggematerialer påvirker helse og miljø. Underlag for å gjøre gode valg
222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger 379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i produkter til byggverk – krav og vurderinger 470.114 Byggevarer - egnethet for materialgjenvinning 470.201 Miljøindikatorer for planlegging og produksjon av bygninger 501.005 Miljøeffektiv byggproduksjon 501.101 Planlegging og bygging med lite avfall 700.262 Miljøindikatorer for FDV av bygninger 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging 700.803 Ombrukskartlegging av bygninger
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon 316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess 511.211 Planlegging for bygging på forurenset grunn 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 624.010 Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler