Arealplanlegging
Mange av kvalitetene ved et boområde er avhengig av forhold utenfor selve boligbygningen. En god arealplan gir forutsigbarhet både for grunneier og for omgivelsene.
310.220 Grad av utnytting. Arealplaner vedtatt 1997-2006 310.222 Måling av bygningers høyde 311.110 Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder 312.008 Stedsanalyse 312.011 Arealplanlegging. Lokalisering av nye boliger 312.013 Planlegging av småhusområder. Stortomtmetoden 312.015 Planlegging av småhusområder. Veier og parkering 312.017 Planlegging av småhusområder. Fellesarealer, grønnstruktur og inngrep i terrenget 312.019 Planlegging av småhusområder. Tomt og bebyggelse 312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 312.035 Planlegging av områder for fritidsbebyggelse 312.047 Fortetting i byområder 312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging 321.020 Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
220.300 Universell utforming. Oversikt 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 240.005 Lover og regler for bygge- og anleggsnæringen 311.015 Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder 311.109 Klimaundersøkelser 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 311.125 Snøskred. Skredfare og sikring 311.135 Steinsprang og steinskred. Farevurdering og sikringstiltak 311.137 Løsmasseskred i bratt terreng. Farevurdering og sikringstiltak 311.145 Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg 316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging 330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner 517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning