Byggteknisk forskrift (TEK) beskriver det minimum av egenskaper et byggverk skal ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ansvaret for TEK med veiledning. 
 
I anvisninger i Byggforskserien omtales relevante kapitler i TEK under punktet Relevante anvisninger. 
På denne siden er anvisningene sortert etter paragrafene i TEK. 
 
Innholdet i TEK kan leses ved å følge lenken under paragrafoverskriften eller ved å gå inn på nettsidene til DiBK.
 

Kapittel 1 Felles bestemmelser
§ 1-1 Formål § 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak § 1-3 Definisjoner
Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav
§ 2-1 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Generelt § 2-2 Dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav. Underlag for detaljprosjektering § 2-3 Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag § 2-4 Dokumentasjon av utførelsen
Kapittel 3 Dokumentasjon av byggevarer
§ 3-1 Dokumentasjon av byggevarer til byggverk
Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
§ 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen § 4-2 Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen
Kapittel 5 Grad av utnytting
§ 5-1 Fastsetting av grad av utnytting § 5-2 Bebygd areal (BYA) § 5-3 Prosent bebygd areal (%-BYA) § 5-4 Bruksareal (BRA) § 5-5 Prosent bruksareal (%-BRA) § 5-6 Minste uteoppholdsareal (MUA) § 5-7 Parkeringsareal § 5-8 Tomt § 5-9 Bygningers høyde
Kapittel 6 Beregnings- og måleregler
§ 6-1 Etasjeantall § 6-2 Høyde § 6-3 Avstand § 6-4 Areal § 6-5 Frittliggende bygning
Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
§ 7-1 Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo § 7-3 Sikkerhet mot skred § 7-4 Unntaksbestemmelse for utbygging i områder med fare for fjellskred og flodbølge som følge av fjellskred
Kapittel 8 Opparbeidet uteareal
§ 8-1 Opparbeidet uteareal § 8-2 Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming § 8-3 Uteoppholdsareal § 8-4 Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer § 8-5 Gangatkomst til bygning med boenhet § 8-6 Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming § 8-7 Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming § 8-8 Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst § 8-9 Trapp i uteareal § 8-10 Opphevet
Kapittel 9 Ytre miljø
§ 9-1 Generelle krav til ytre miljø § 9-2 Helse- og miljøfarlige stoffer § 9-3 Forurensning i grunnen § 9-4 Utvalgte naturtyper § 9-5 Byggavfall og ombruk § 9-6 Avfallsplan § 9-7 Kartlegging av farlig avfall, bygningsfraksjoner som må fjernes og materialer som er egnet for ombruk. Krav til rapportering § 9-8 Avfallssortering § 9-9 Sluttrapport for faktisk disponering av avfall § 9-10 Utslippskrav til vedovner
Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet
§ 10-1 Personlig og materiell sikkerhet § 10-2 Konstruksjonssikkerhet § 10-3 Nedfall fra og sammenstøt med byggverk
Kapittel 11 Sikkerhet ved brann
§ 11-1 Sikkerhet ved brann § 11-2 Risikoklasser § 11-3 Brannklasser § 11-4 Bæreevne og stabilitet § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk § 11-7 Brannseksjoner § 11-8 Brannceller § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann § 11-10 Tekniske installasjoner § 11-11 Generelle krav om rømning og redning § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider § 11-13 Utgang fra branncelle § 11-14 Rømningsvei § 11-15 Tilrettelegging for redning av husdyr § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk
§ 12-1 Krav til planløsning og universell utforming av byggverk § 12-2 Krav om tilgjengelig boenhet § 12-3 Krav om heis i byggverk § 12-4 Inngangsparti § 12-5 Sikkerhet i bruk § 12-6 Kommunikasjonsvei § 12-7 Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal § 12-8 Entré og garderobe § 12-9 Bad og toalett § 12-10 Bod og oppbevaringsplass § 12-11 Balkong, terrasse og lignende § 12-12 Avfallssystem og kildesortering § 12-13 Dør, port og lignende § 12-14 Trapp § 12-15 Utforming av rekkverk § 12-16 Rampe § 12-17 Vindu og andre glassfelt § 12-18 Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende
Kapittel 13 Inneklima og helse
§ 13-1 Generelle krav til ventilasjon § 13-2 Ventilasjon i boligbygning § 13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning § 13-4 Termisk inneklima § 13-5 Radon § 13-6 Lyd og vibrasjoner § 13-7 Lys § 13-8 Utsyn § 13-9 Generelle krav om fukt § 13-10 Fukt fra grunnen § 13-11 Overvann § 13-12 Nedbør § 13-13 Fukt fra inneluft § 13-14 Byggfukt § 13-15 Våtrom og rom med vanninstallasjoner § 13-16 Rengjøring før bygningen tas i bruk
Kapittel 14 Energi
§ 14-1 Generelle krav § 14-2 Krav til energieffektivitet § 14-3 Minimumsnivå for energieffektivitet § 14-4 Krav til løsninger for energiforsyning § 14-5 Unntak og krav til særskilte tiltak
Kapittel 15 Installasjoner og anlegg
§ 15-1 Generelle krav til varme- og kjøleinstallasjoner § 15-2 Sentralvarmeinstallasjon § 15-3 Røykkanal og skorstein § 15-4 Varmepumpe- og kuldeinstallasjon § 15-5 Innvendig vanninstallasjon § 15-6 Innvendig avløpsinstallasjon § 15-7 Utvendig vannforsyningsanlegg med ledningsnett § 15-8 Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett. Overvann og drensvann § 15-9 Heiser § 15-10 Rom og sjakt for heis § 15-11 Fritt sikkerhetsrom for heis § 15-12 Løfteplattformer § 15-13 Rulletrapp og rullende fortau § 15-14 Trappeheiser § 15-15 Sammenhengen mellom løfteinnretninger og harmoniserte standarder
Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis
§ 16-1 Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser § 16-2 Krav til sikkerhetskontrollør for utføring av periodisk sikkerhetskontroll § 16-3 Vilkår for å få godkjenning som sikkerhetskontrollør for heis for personer med yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat § 16-4 Midlertidig utøvelse av sikkerhetskontroll § 16-5 Språkkrav § 16-6 Installasjonsregister § 16-7 Administrativt samarbeid § 16-8 Prisregulering
Kapittel 17 Klima og livsløp
§ 17-1 Klimagassregnskap fra materialer
Kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
§ 17-2 Overgangsbestemmelser