Avgrens søket

Kilder:

87
5
70
12
2
0

SINTEF bokhandel (7)

Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov Redusert energibruk til drift av våre bygninger er en nasjonal målsetting. Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter. Enkle og lite omfangsrike klimatiseringssystemer kan bidra til å redusere energibruken. Denne rapporten presenterer de mest relevante mulighetene til ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov. Det er imidlertid viktig at inneklimaet ikke ofres på energibrukens alter, men at ting sees i sammenheng.
Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport Målet med prosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) har vært å øke kunnskapen om boliger på passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Rapporten presenterer resultater fra evaluering av 64 passivhus og ti TEK10-boliger. Undersøkelsen bygger på omfattende instrumentering og måling, samt intervjuer med beboerne.
Vis alle
473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater 473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger 473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder 473.003 Energieffektive bygninger. Begreper og definisjoner 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 552.311 Ventilasjon i skoler 474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 471.231 U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 421.625 Dagslysinnfall og sparepotensial for belysningsenergi 700.264 Systemer for energioppfølging 552.108 Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 701.266 Energisparende tiltak i boliger 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 552.455 Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte 474.533 Uttørking og forebygging av byggfukt 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 533.151 Vinduer av aluminium 533.153 Vinduer av PVC 552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer 552.109 Varmtvannssentraler og varmeanlegg 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger 472.365 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke 381.301 Uterom for lek og aktivitet. Planlegging 552.103 Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner 341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller 401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt. Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 421.602 Dagslys. Egenskaper og betydning 515.505 Fjernvarme i boligområder 474.642 Termografering av bygninger 379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning