Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger

Byggforskserien

Juni 2013
472.051
Printet av uinnlogget bruker 24.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

472.051

Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger

Juni 2013

Utgitt i samarbeid med
Enova

 

Fig. v

Denne anvisningen beskriver forutsetninger for beregning av kuldebroverdier, ψ (W/(mK)), for tilslutninger mellom forskjellige bygningsdeler vist i Byggforskserien. Kuldebroverdier for tilslutninger er gitt i Kuldebroatlasbks.byggforsk.no. Se også Byggdetaljer 471.015 Kuldebroer. Konsekvenser og dokumentasjon av energibruk og 471.016 Kuldebroer. Metoder for å bestemme kuldebroverdi.

Nødvendig oppbygning for å dimensjonere bæreevne, lydisolering og brannsikkerhet osv. er vist i andre anvisninger i Byggforskserien.

 

Kuldebroverdier benyttes ved energiberegninger og ved dokumentasjon av bygningers energieffektivitet. Se Byggdetaljer 471.018.

Kuldebroverdiene for tilslutninger henger sammen med bygningsdelenes varmetekniske egenskaper (U-verdier) og tilslutningenes geometri. Når man skal gjøre energiberegninger eller dokumentere energieffektivitet, er det derfor viktig å velge den kuldebroverdien som gjelder for oppbygningen av de aktuelle bygningsdelene med tilhørende materialegenskaper. Se Byggdetaljer 471.231.

 

Alle beregningene er gjennomført etter NS-EN ISO 10211. Tilslutninger med konstruksjon mot grunnen beregnes i henhold til metode B i kapittel 10.4.3 i NS-EN ISO 10211. Beregning av varmestrømmer og U-verdier for tilstøtende bygningsdeler inngår i beregning av kuldebroer og gjøres med beregningsprogram for todimensjonal varmestrøm. Utfyllende retningslinjer for å beregne kuldebroer er under utarbeiding.

 

I varmestrømsberegningene er det benyttet dimensjonerende verdier for varmekonduktivitet, λd, som angitt i tabell 3, dersom ikke annet er oppgitt. Verdiene er valgt ut fra sammenhengen med konstruksjonenes U-verdier slik at det totale varmetapet for konstruksjonen blir korrekt. De valgte verdiene kan gjelde for et spenn av isolasjonsmaterialer som det er vanlig å bruke. Øvrige verdier for isolasjonens varmekonduktivitet, λd, oppgis eventuelt i de enkelte anvisningene med kuldebroverdier i Byggforskserien.

 

Oppbygningen av bygningsdelene i de forskjellige tilslutningene stemmer over ens med oppbygningen som er vist i anvisningene for U-verdier, se Byggdetaljer 471.231 og øvrige U-verdianvisninger i Byggforskserien. Oppbygningen spesifiseres i de enkelte anvisningene sammen med nødvendig informasjon for å bestemme kuldebroverdier.

 

Tabell 3

Dimensjonerende varmekonduktivitet, λd, som er benyttet ved beregning av kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler dersom ikke annet er angitt

Materiale

λd W/(mK)

Isolasjon i vegger

0,037

Isolasjon i forkant av dekke

0,037

Isolasjon under golv og under terreng

0,038

Isolasjon i ytterkant av golv mot ringmur

0,038

Markisolasjon

0,038

Lettklinker, løs, under golv

0,14

Polyuretanskum (PUR) i lettklinkerelementer og

sandwichelementer

0,024

Isolasjon i massive tak

0,038

Betong, armert

2,5

Trevirke, varmeledning på tvers av fiberretning

0,12

Trevirke, varmeledning på langs av fiberretning

0,30

Stegmateriale i I-profiler, trebasert platemateriale, på tvers av plata

0,14

Stegmateriale i I-profiler, trebasert platemateriale på langs av plata

0,38

Stål (i tynnplateprofiler)

50

Slisseområdet, 10 mm slisseavstand, ekvivalent λd-verdi

2,93

Rustfritt stål

17

Aluminium

160

Hulldekke av betong, varmeledning på langs av elementet i topp- og bunnsjiktet av betong (over og under hullene)

2,5

Hulldekke av betong, varmeledning på langs av elementet i midtsjiktet (hullene og betongen mellom hullene)

1,0

Lettklinkerelementer, densitet 900 kg/m3

0,31

Porebetongelementer/-blokker, fuktbeskyttet

0,13

Porebetongelementer/-blokker, ute, over terreng

0,14

Teglstein

0,62

Puss/slemming/mørtel

1,0

Innvendig platekledning

0,21

Utvendig platekledning av trebaserte plater med lav densitet (ca. 250 kg/m3)

0,07

Utvendig platekledning av trebaserte plater med høy densitet (ca. 600 kg/m3)

0,14

Jord/sand/grus eller ukjente grunnforhold1)

2,0

I henhold til NS-EN ISO 10211

 

Denne anvisningen er revidert av Lars Gullbrekken, Halvard Høilund-Kaupang og Magnus Vågen. Den erstatter anvisning med samme nummer utgitt i juni 2013, samt deler av Byggdetaljer 471.017 utgitt i oktober 2008. Prosjektleder har vært Brit Roald. Faglig redigering ble avsluttet i juni 2013.

 

Se relevante anvisninger.

 

NS-EN ISO 6946:2007
Bygningskomponenter og -elementer –Varmemotstand og varmegjennomgang – Beregningsmetode

NS-EN ISO 10211:2007
Kuldebroer i bygningskonstruksjoner –
Varmestrømmer og overflatetemperaturer – Detaljerte beregninger

 

Materialet i dette dokumentet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJuni 2013 ISSN 2387-6328