Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

Byggebransjens våtromsnorm

Mai 2021
BVN 10.200
Sist endret 01.05.2021
Printet av uinnlogget bruker 18.06.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

BVN 10.200

Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

Innhold

Dette bladet beskriver hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) i planlegging og utførelse av bad og vaskerom (våtrom) og toalettrom.

Bladet gir også oversikt over innholdet i BVN, se pkt. 3.

Fig. v

BVN som verktøy

11 Sikre kvalitet

BVN er et verktøy for planlegging og bygging av våtrom (baderom, dusjrom og vaskerom). Målet er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid, det vil si å lage solide, funksjonelle og varige våtrom som blir overlevert med en god brukerveiledning.

BVN er utarbeidet av SINTEF Community i samarbeid med Fagrådet for våtrom (FFV). FFV er en flerfaglig og uavhengig privat medlemsorganisasjon, se BVN 11.101.

12 Målgruppe

BVN er et verktøy for alle fagområdene og alle aktørene som er involvert ved nybygging og modernisering av våtrom. De involverte er vist i tabell 12.

Tabell 12

Oversikt over de involverte i arbeid med våtrom, og andre som vil ha nytte av å bruke BVN

Rolle/funksjon

Presisering/kommentar

Tiltakshaver

oppdragsgiver

Prosjektleder

(våtromskoordinatoren) skal sørge for koordinering og oppfølging av arbeidene i våtrommet og er ofte den som har dialogen med tiltakshaver

Prosjekterende

den som tegner, beskriver og beregner alt som skal utføres på våtrommet: arkitekt, rådgivende ingeniør, utførende

Utførende

rørlegger, tømrer, murer, maler, byggtapetserer, blikkenslager, elektroarbeider

Kontrollerende

prosjekterende/utførende innenfor eget arbeid, eller en uavhengig tredjepart

Takstmenn

kan bruke BVN som hjelpemiddel ved vurdering av våtrom

Produsenter av produkter og materialer

kan bruke kravene til materialer og produkter i BVN som verktøy for utvikling

13 Sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter

En person som ønsker FFVs sertifikat for arbeid i våtrom, må gjennomføre kurs hvor BVN er pensum. En bedrift med faglig leder som har sertifikat fra FFV, kan søke om å bli Godkjent våtromsbedrift. Se BVN 12.100.

14 Dokumentasjon av løsninger og produkter

141 Dokumentasjon av løsninger

BVN viser løsninger og spesifikasjoner som oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Kravene i BVN er på noen områder strengere enn kravene i TEK17. Kontraktsfestet bruk av BVN kan benyttes som dokumentasjon på at prosjekteringen og utførelsen er i henhold til TEK17. Om kontraktsfestet bruk av BVN, se pkt. 2.

142 Produktdokumentasjon

Alle produkter og systemer som brukes i et våtrom, skal ha dokumentasjon på at de er egnet til den aktuelle bruken og at produktegenskapene tilfredsstiller kravene i TEK17. Dokumentasjonen skal kunne framlegges i alle prosjekter. Produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification har slik dokumentasjon.

FFV har en registreringsordning for våtromsprodukter og -systemer som FFV har definert som vesentlige for våtrommets funksjon og varighet. Produktene har SINTEF Teknisk Godkjenning eller tilsvarende dokumentasjon. Se fig. 142.

Fig. 142

Fig. 142

I. Godkjenningsmerke fra SINTEF Certification

II. Sertifiseringsmerke fra SINTEF Certification

III. FFVs logo for anbefalte våtromsprodukter

15 Status i forhold til regelverket

BVN er utviklet av bransjen. Bruk av BVN er frivillig og ikke lovpålagt. BVN er imidlertid tilpasset gjeldende lover og forskrifter.

Bruk av BVN gir bare rettigheter og forpliktelser til hvordan våtrom skal utføres når bruken av BVN er avtalt i kontrakt, se pkt. 21.

16 Abonnementsordning

BVN utgis i internettutgave og selges i en abonnementsordning. To ganger i året kommer en oppdatering med nye og reviderte blader.

Abonnenter har tilgang til et historisk arkiv som inneholder alle utgåtte blader.

Avtaler om bruk av BVN

21 Kontrakt

BVN er en frivillig bransjenorm. Tiltakshaver og prosjekterende/utførende kan avtale i kontrakt om retningslinjene i BVN skal følges fullt ut eller delvis. Se eksempler i tabell 21.

Tabell 21

Eksempler på forskjellige måter å kontraktsfeste bruk av BVN

Alternative måter å kontraktsfeste bruk av BVN

Tekniske løsninger

Styring og organisering

Eksempel på formulering er gitt i:

For Godkjente våtromsbedrifter:

 

BVN følges fullt ut, uten forbehold.

Alle tekniske løsninger skal være fullt ut i henhold til BVN.

Styring og organisering av prosjektet skal være fullt ut i henhold til BVN.

Våtrommet blir planlagt, prosjektert og utført av Godkjente våtromsbedrifter med sertifiserte personer.

pkt. 223

For Godkjente våtromsbedrifter:

 

BVN følges, men fravikes når det gjelder enkelte tekniske løsninger.

Fravikene fra BVNs tekniske løsninger skal spesifiseres i kontrakten.

Styring og organisering av prosjektet skal være fullt ut i henhold til BVN.

Våtrommet blir planlagt, prosjektert og utført av Godkjente våtromsbedrifter med sertifiserte personer.

pkt. 224

For Godkjente våtromsbedrifter og andre:

 

BVN følges, men med fravik når det gjelder enkelte krav til styring og organisering.

Alle tekniske løsninger skal være fullt ut i henhold til BVN.

Fravikene fra BVNs krav til styring og organisering skal spesifiseres i kontrakten.

pkt. 225

For Godkjente våtromsbedrifter og andre:

 

BVN følges, men med fravik når det gjelder enkelte tekniske løsninger og når det gjelder enkelte krav til styring og organisering.

Fravikene fra BVNs tekniske løsninger skal spesifiseres i kontrakten.

Fravikene fra BVNs krav til styring og organisering skal spesifiseres i kontrakten.

pkt. 225

22 Eksempler på formuleringer når bruk av BVN kontraktsfestes

221 Generelt

Pkt. 223, pkt. 224 og pkt. 225 viser eksempler på formuleringer som kan benyttes når bruk av BVN kontraktsfestes, se også tabell 21.

222 FFV Godkjente våtromsbedrifter

I henhold til FFVs retningslinjer for Godkjent våtromsbedrift skal bedriften i størst mulig grad kontraktsfeste BVN.

223 BVN følges fullt ut

«Våtrommet/arbeidene utføres fullt ut i overensstemmelse med retningslinjene og kravene i BVN.»

En slik formulering betyr at man kun bruker løsninger som er vist i BVN. I tillegg må man følge alle formelle krav i BVN til organisering, planlegging, prosjektering og oppfølging av arbeidene. Både planlegging og utførelse må utføres av en Godkjent våtromsbedrift med sertifiserte personer.

224 BVN følges, men med enkelte fravik

«Våtrommet/arbeidene utføres i overensstemmelse med BVN, men med fravik fra BVN på følgende punkter: (…). Fravikene kan gi følgende konsekvenser: (…).»

Formuleringen kan være aktuell for eksempel ved modernisering hvor det er nødvendig å gjøre endringer i detaljer som er vist i BVN.

Man kan også henvise til enkelte blader eller løsninger i BVN.

225 Bruk av BVN kontraktsfestes av foretak der kunden ikke stiller krav til Godkjent våtromsbedrift.

Bruk av BVN kan også kontraktsfestes av en bedrift som ikke er Godkjent våtromsbedrift med FFVs utdanning.

Alternativer er:

1. Alle tekniske løsninger skal være fullt ut i henhold til BVN. En kontraktsformulering kan da være: «Våtrommet/arbeidene utføres i overensstemmelse med de tekniske løsningene som er vist i BVN.»

2. BVN følges, men med unntak for enkelte tekniske løsninger: «Våtrommet/arbeidene utføres i overensstemmelse med de tekniske løsningene som er vist i BVN, men med fravik fra BVN på følgende punkter: (...). Fravikene kan gi følgende konsekvenser: (...).»

Alternativt kan kontrakten beskrive hvilke punkter i BVN som ikke følges, eller den kan henvise til enkeltblader og løsninger som følges.

Foretak som ikke er Godkjent våtromsbedrift, kan kun kontraktsfeste de tekniske løsningene i BVN. Kravene i TEK17 og kravene til ansvar og kontroll i plan- og bygningsloven (pbl) skal alltid oppfylles.

Innholdet i BVN

Innholdet i BVN er beskrevet i tabell 3.

Tabell 3

Innholdet i BVN

Kapittel

Underkapitler

Kort om innholdet

1. Administrasjon

10 Generelt

11 Organisasjon

12 Kompetanse, godkjenning og sertifisering

Kapittel 1 beskriver BVN og organiseringen av FFV, se BVN 11.100 og BVN 11.101.

 

Kapitlet beskriver også kurssystemet til FFV og hva som skal til for å bli sertifisert våtromsarbeider, takstmann, faglig leder og Godkjent våtromsbedrift.

2. Planlegging

20 Generelt

21 Planløsning, utstyr og innredning

25 Tilstandsvurdering

Kapittel 2 anbefaler at man lager en prosjektbeskrivelse inkludert tegninger. Beskrivelsen må bygge på kravene i TEK17 og spesifikasjonene som er utarbeidet i samarbeid med tiltakshaver.

 

Temaer som må avklares i planleggingen, er søknadsplikt, forskriftskrav, funksjonskrav, brukskrav, planløsning, detaljløsninger og spesifikasjoner av utstyr og innredning.

 

Styring av prosjekter er også omtalt. Arbeid med våtrom forutsetter samarbeid mellom faggruppene som er involvert. Rekkefølgen av arbeidene har ofte stor betydning, og det er derfor viktig å bruke styringsverktøy/framdriftsplan.

 

Kapittel 2 behandler også tilstandsvurdering ved modernisering og ombygging.

3. Konstruksjoner

30 Generelt

31 Gulv

32 Vegg

33 Himling

34 Membraner og overflater

Kapittel 3 beskriver prosjektering, oppbygning og utførelse av vegg, himling og gulv, inkludert fall på gulv (BVN 30.100) og utbredelse av våtsoner (BVN 34.010).

 

Her beskrives også utførelse av membraner og overflater, som er spesielt viktig med hensyn til sikkerhet mot vannskader.

4. Installasjoner

41 Vanntilførsel

42 Avløp

43 Utstyr, garnityr, møbler

44 Ventilasjon

45 Elektro

Kapittel 4 omhandler prosjektering og utførelse av sanitærinstallasjonene, som omfatter:

– rørføring for vanntilførsel og avløp

– utførelse av rør-i-rør-systemer og kobberrør for vanntilførsel

– utførelse av avløpsinstallasjoner

– slukløsninger, og samhørighet mellom sluk og membran

– klosettløsninger, inkludert innbyggingsløsninger

 

For ventilasjonsanlegg beskrives utførelse både ved nybygging og modernisering, og konsekvensene for ventilasjonen av våtrommet ved modernisering av andre rom og bygningsdeler.

 

Krav til og utførelse av elektriske installasjoner i våtrom er også beskrevet.

5. Materialer og produkter

50 Generelt

52 Konstruksjonsmaterialer

53 Membraner

55 Sanitærmateriell

56 Elektrisk materiell

Kapittel 5 omhandler produkter og systemer som er aktuelle for våtrom.

 

FFV har en registreringsordning for våtromsprodukter og -systemer, se BVN 50.100.

6. Kvalitetssikring og dokumentasjon

60 Generelt

61 Skjemaer for prosjektoppfølging

62 Egenkontroll

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller krav til kontroll og kvalitetssikring av prosjektering og utførelse for søknadspliktige tiltak. BVN stiller tilsvarende krav til tiltak i alle prosjekter.

 

Kapittel 6 gir en forklaring på hvilke krav som stilles til våtrom, og viser sjekklister som kan brukes for egenkontroll av arbeid i våtrom samt skjemaer for prosjektoppfølging. Kapittel 6 gir også eksempel på innholdsfortegnelse i en FDV-dokumentasjon.

 

Måleprosedyrer som er aktuelle i forbindelse med kontroll, er gitt i kap. 6.

Henvisninger

 

Fra internettutgaven av BVN er det lenket til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

 

På www.sintefcertification.no fins en oversikt over produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning eller SINTEF Produktsertifikat.

På www.ffv.no fins FFV Godkjente våtromsbedrifter, og våtromsprodukter og
-systemer FFV anbefaler.

Referanser

41 Utarbeidelse

Dette bladet erstatter blad med samme nummer, utgitt i 2014.

42 Byggebransjens våtromsnorm

BVN 11.100 Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon

BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter

BVN 30.100 Krav til fallforhold, overflater og underlag

BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate

BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår

43 Lover og forskrifter

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Plan- og bygningsloven (pbl)

 

Materialet Byggebransjens våtromsnorm er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Mai 2021 ISSN 2387-6336


Relevante anvisninger

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 11.100 Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter BVN 30.100 Krav til fallforhold, overflater og underlag BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår

Relevante krav i byggteknisk forskrift

Vær obs på at anvisningen kan være utarbeidet i henhold til tidligere regelverk.

§ 13-9 Generelle krav om fukt § 13-15 Våtrom og rom med vanninstallasjoner § 15-5 Innvendig vanninstallasjon § 15-6 Innvendig avløpsinstallasjon

Endringshistorikk

Utgave Ver Tittel Dato
Mai 2021 6.0 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Utgave
Mai 2021
Versjon
6.0
Høst 2014 5.0 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Utgave
Høst 2014
Versjon
5.0
Høst 2011 4.0 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Utgave
Høst 2011
Versjon
4.0
Høst 2008 3.0 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Utgave
Høst 2008
Versjon
3.0
Høst 2002 2.0 Hvordan bruke Byggebransjens våtromsnorm?
Utgave
Høst 2002
Versjon
2.0
Høst 2000 1.0 Hvordan bruke Byggebransjens våtromsnorm?
Utgave
Høst 2000
Versjon
1.0