Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon

Byggebransjens våtromsnorm

Vår 2016
BVN 11.101
Sist endret 04.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 19.05.2022 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

BVN 11.101

Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon

Vår 2016

Generelt

01 Innhold

Dette bladet viser hvordan Fagrådet for våtrom, heretter forkortet til FFV, er organisert. Videre redegjør bladet for sertifiseringen av personer, godkjenningen av bedrifter og registreringsordningen for våtromsprodukter og -systemer som FFV har etablert.

 

FFV

11 Formål

FFV er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon. FFV har som formål å bidra til å redusere våtromsskader ved å:

– drive utdannings- og informasjonsvirksomhet

– være et forum for erfaringsutveksling og legge til rette for samarbeid mellom ulike fagmiljøer

– påvirke utforming av forskrifter og standarder

bidra til nødvendig forsknings- og utviklingsarbeid, nyttiggjøre seg resultatene av dette arbeidet og spre dem

– gi innspill til SINTEF Byggforsk slik at innholdet i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) samsvarer med dagens viten og forøvrig slik at krav, råd og anbefalinger gis etter beste vurdering

 

12 Medlemskap

FFV er en medlemsorganisasjon for organisasjoner og grupperinger.

 

13 Organisasjon

Generalforsamlingen er øverste myndighet i FFV. Generalforsamlingen består av én representant for hvert medlem. Styret velges av generalforsamlingen.

Daglig leder forestår den daglige driften av virksomheten.

FFV har i dag to utvalg, Opplæringsutvalget og Teknisk utvalg.

Organisasjonskartet for FFV er vist i fig. 13.

 

Fig. 13

Fig. 13

Organisasjonskart for FFV

 

Sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter

21 Generelt

For å heve standarden på våtrom tilbyr FFV sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter. For alle personer som skal sertifiseres, krever FFV opplæring i henhold til BVN 12.100, slik at de dyktiggjøres til å gjennomføre og/eller lede våtromsarbeider.

Daglig leder og Opplæringsutvalget ivaretar styrets ansvar for å gjennomføre kurs, følge opp kursarrangører og administrere sertifisering og godkjenning.

Alle som har gjennomført grunnmodulen og bestått eksamen i en av modulene A–C, mottar kursbevis og sertifikat.

Bedrifter med faglig leder som har gjennomgått opplæring i henhold til BVN 12.100, vil etter søknad ha rett til å bruke FFVs logo med påskriften «Godkjent våtromsbedrift». Godkjente våtromsbedrifter forplikter seg til å benytte sertifiserte personer. Sertifiserte personer kan eventuelt ha med lærling. Godkjente våtromsbedrifter må bruke metoder, materialer, systemer og utstyr som er beskrevet i BVN.

 

22 Ekstern revisjon

FFV kan foreta stikkprøvekontroll hos Godkjent våtromsbedrift og av prosjektmateriale (tegninger, beskrivelser), materialer, utstyr og utførte arbeider.

 

23 Tilbaketrekking av godkjenning

Dersom arbeidene eller leveransen strider mot retningslinjene i BVN, eller hvis pålegg fra FFV ikke er fulgt opp, kan FFV trekke tilbake godkjenningen av bedrifter helt eller midlertidig.

FFV skal, etter krav fra den det gjelder, angi årsaken og hvilke vilkår som må oppfylles for å oppheve tilbaketrekkingen.

 

FFVs registreringsordning for våtromsprodukter og -systemer

Daglig leder fører liste over våtromsprodukter og -systemer med SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) eller tilsvarende dokumentasjon, se BVN 50.100. Listen inneholder våtromsprodukter og -systemer som FFV har definert som vesentlige for våtrommets funksjon og varighet.

En leverandør av et våtromsprodukt eller -system med TG eller annen tilsvarende dokumentasjon kan søke om å få våtromsproduktet eller -systemet ført opp på listen. FFV krever en avgift for produkter som står på listen.

For et våtromsprodukt eller -system som inngår i FFVs registreringsordning, gis det rett til å bruke FFVs logo med påskriften «Anbefalt våtromsprodukt».

 

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

41 Opphavsrett

SINTEF har opphavsrett til BVN og alt øvrig materiale som er utarbeidet av SINTEF i tilknytning til BVN.

FFV har enerett til ordningen med utdannelse og sertifisering av personer og bedrifter i henhold til den ordningen som er beskrevet og dokumentert i BVN. FFV har også varemerkebeskyttet «Byggebransjens våtromsnorm» med tilhørende logoer.

 

42 Utgiver

BVN utarbeides og utgis av SINTEF Byggforsk.

 

43 Utgivelsesform

BVN utgis i internettutgave, og selges i en abonnementsordning. To ganger i året kommer en oppdatering med nye og reviderte blader.

 

Referanser

51 Utarbeidelse

Dette bladet erstatter blad med samme nummer, utgitt i 2014.

 

52 Byggebransjens våtromsnorm

Se grått felt for Kunnskapssystemer til høyre i skljermbildet.

 

Bladet er utgitt i 2016

 

 

Materialet Byggebransjens våtromsnorm er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Vår 2016 ISSN 2387-6336


Relevante anvisninger

Byggebransjens Våtromsnorm

BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter BVN 11.100 Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår

Endringshistorikk

Utgave Versjon Tittel Dato
Vår 2016 3.0 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon
Høst 2014 2.0 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon.
Høst 2011 1.0 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon.