Registrering av produkter. Søknad og vilkår

Byggebransjens våtromsnorm

November 2020
BVN 50.100
Sist endret 02.12.2020
Printet av uinnlogget bruker 29.05.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

BVN 50.100

Registrering av produkter. Søknad og vilkår

November 2020

Innhold

Dette bladet informerer om framgangsmåte og kriterier for å søke om registrering av et produkt hos Fagrådet for våtrom (FFV). Registrerte produkter blir oppført på FFVs liste over anbefalte våtromsprodukter og -systemer, se www.ffv.no. Se også pkt. 4. For disse produktene gis det rett til å bruke logoen til FFV med påskriften «Anbefalt våtromsprodukt».

Produktene og systemene må ha SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification eller tilsvarende dokumentasjon.

Fig. v

FFVs logo for anbefalte våtromsprodukter

Forutsetninger

11 Forskriftskrav

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) stiller krav til hvilke egenskaper som skal deklareres for at et produkt skal kunne omsettes. DOK stiller krav til og gir regler for produkter som kan CE-merkes, og krav til dokumentasjon for øvrige produkter. Slik dokumentasjon er oftest ikke tilstrekkelig for å kunne vurdere om produktet kan brukes i et byggverk.

Byggteknisk forskrift (TEK17) krever i tillegg at produkter som bygges inn i byggverk, har dokumentasjon på de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene i TEK17.

12 Dokumentasjonskrav

Det må dokumenteres at registrerte våtromsprodukter og -systemer tilfredsstiller krav til produktegenskaper i henhold til gjeldende lover, forskrifter og relevante tekniske spesifikasjoner, se pkt. 23. Tekniske spesifikasjoner kan være produktstandarder eller et bedømmelsesdokument (European Assessment Document (EAD)) for en europeisk teknisk bedømmelse (European Technical Assessment (ETA)).

En teknisk godkjenning fra SINTEF Certification eller tilsvarende dokumentasjon viser at kravene til et produkt eller system er oppfylt og egnet til bruk i byggverk i henhold til TEK17.

13 Sanitærmateriell

Sanitærmateriell er ikke med i registreringsordningen til FFV. Oversikt over sanitærmateriell med SINTEF Produktsertifikat og orientering om produktsertifiseringsordningen fra SINTEF Certification er vist på www.sintefcertification.no. Enkelte sanitærmateriellgrupper er også dokumentert med SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification.

Krav til søknaden

21 Generelt

Søknad sendes til Fagrådet for våtrom ved daglig leder, Pb. 123 Blindern, 0314 Oslo. Søknaden må inneholde firmainformasjon inklusive internett- og e-postadresser, kontaktperson, navn på produktet/systemet som søknaden gjelder, samt nøyaktig betegnelse på tilhørende godkjenningsdokument.

22 Vedlegg

SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification eller tilsvarende dokumentasjon fra en annen instans må vedlegges søknaden, se også pkt. 23.

I tillegg må det legges ved en instruktiv utførelses-/monteringsanvisning for produktet eller systemet, se pkt. 24.

23 Prøving av og dokumentasjon på produktets eller systemets egenskaper

Generelle krav til prøving og dokumentasjon:

– Både funksjon og materialegenskaper skal være dokumentert.

– Prøvingen må være foretatt av en nøytral og kvalifisert prøveinstans.

– Produktet eller systemets egnethet i bruk skal være dokumentert i henhold til relevante paragrafer i TEK17.

– Prøveresultatene danner grunnlag for utarbeiding av SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification eller annen tilsvarende godkjenning. For orientering om SINTEF Teknisk Godkjenning, se www.sintefcertification.no.

24 Mal for utførelses-/monteringsanvisning

Produkter som anbefales av FFV, må ha detaljert utførelses-/monteringsanvisning, se tabell 24. En anvisning må gi opplysninger om anbefalte løsninger og eventuelle begrensninger i anvendelsesområde og bruk. Anvisningen bør også vise til aktuelle punkter i BVN. Språket i monteringsanvisningen må fortrinnsvis være norsk, alternativt svensk eller dansk.

Tabell 24

Eksempel på hva en utførelses-/monteringsanvisning bør inneholde

1.

Firmaets navn, adresse og telefonnummer

2.

Overskrift: Utførelses-/monteringsanvisning for <Produkt/System>, Dato <ddmmåå>

3.

Referanse til eventuelle forskriftskrav som produktet eller systemet må oppfylle

4.

Beskrivelse av typisk bruksområde

5.

Beskrivelse av eventuelle begrensninger og viktige forutsetninger

6.

Trinnvis beskrivelse av anbefalt utførelse/montering, gjerne illustrert med skisser

7.

FDV-dokumentasjon

25 FDV-dokumentasjon

Eksempel på innhold i en FDV-dokumentasjon er beskrevet i BVN 20.050 og BVN 61.511.

Behandling av søknaden

31 Saksgang

Søknader behandles av FFVs sekretariat og FFVs tekniske utvalg. Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til sekretariatet ved daglig leder. Når søknaden er godkjent, oversendes registreringsdokument, digital logo og faktura på registreringsgebyr.

32 Registrering av et produkt under flere navn

Et produkt fra samme leverandør som markedsføres under forskjellige merkenavn, kan behandles og registreres som en gruppe. Produktene må ha lik sammensetning/konstruksjon og like utførelses- og monteringsmetoder. Dokumentasjon for hvert produkt anses da for unødvendig. Det må imidlertid betales gebyr for hvert produkt.

Markedsføring

41 FFVs publisering

Registrerte produkter og systemer blir publisert i en egen liste på FFVs internettsider, www.ffv.no. Listen er til enhver tid oppdatert.

42 Markedsføring av registrerte våtromsprodukter og -systemer

Leverandør av et registrert våtromsprodukt eller -system har rett til å bruke FFVs logo med påskriften «Anbefalt våtromsprodukt» i markedsføringen av produktet, se BVN 11.101. Det skal kun brukes digital logo som er oversendt fra FFV.

Vilkår og varighet

51 Varighet

En registrering følger gyldighetstiden til godkjenningsdokumentet, for eksempel SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification eller tilsvarende. Når gyldighetstiden utløper, strykes produktet fra listen dersom FFV ikke får skriftlig dokumentasjon på at den er forlenget, for eksempel ved kopi av nytt godkjenningsdokument. Innehaver av godkjenningen har opplysningsplikt overfor FFV.

52 Endring av produkt eller system

FFV skal ha melding ved endring av et produkt eller system og/eller ved revisjon av godkjenningsdokumentet.

53 Tilbaketrekking av registrering

Hvis godkjenningsinstansen trekker tilbake en godkjenning i gyldighetsperioden, vil produktet umiddelbart bli fjernet fra FFVs registreringsliste.

Referanser

61 Utarbeidelse

Dette bladet erstatter blad med samme nummer, utgitt i 2014.

62 Byggebransjens våtromsnorm

BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon

BVN 61.511 FDV-dokumentasjon for et prosjekt. Eksempel på innholdsfortegnelse

63 Lover og forskrifter

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

 

Materialet Byggebransjens våtromsnorm er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

November 2020 ISSN 2387-6336


Relevante anvisninger

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 61.511 FDV-dokumentasjon for et prosjekt. Eksempel på innholdsfortegnelse

Relevante krav i byggteknisk forskrift

Vær obs på at anvisningen kan være utarbeidet i henhold til tidligere regelverk.

§ 3-1 Dokumentasjon av byggevarer til byggverk

Endringshistorikk

Utgave Ver Tittel Dato
November 2020 8.0 Registrering av produkter. Søknad og vilkår
Utgave
November 2020
Versjon
8.0
Høst 2014 7.0 Registrering av produkter. Søknad og vilkår
Utgave
Høst 2014
Versjon
7.0
Høst 2011 6.0 Registrering av produkter. Søknad og villkår
Utgave
Høst 2011
Versjon
6.0
Høst 2007 5.0 Registrering av produkter. Søknad og villkår
Utgave
Høst 2007
Versjon
5.0
Høst 2006 4.0 Registrering av produkter. Søknad og villkår
Utgave
Høst 2006
Versjon
4.0
Høst 2004 3.0 Registrering av produkter. Søknad og villkår
Utgave
Høst 2004
Versjon
3.0
Høst 2002 2.0 Registrering av produkter. Søknad og vilkår
Utgave
Høst 2002
Versjon
2.0
Høst 1999 1.0 Aksept av produkter. Søknad og villkår
Utgave
Høst 1999
Versjon
1.0