Registrering av produkter. Søknad og vilkår

Byggebransjens våtromsnorm

Høst 2014
BVN 50.100
Printet av uinnlogget bruker 21.09.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

BVN 50.100

Registrering av produkter. Søknad og vilkår

Høst 2014

Generelt

01 Innhold

Dette bladet informerer om framgangsmåte og kriterier for å søke Fagrådet for våtrom (FFV) om registrering av et produkt. Registrerte produkter blir oppført på FFVs liste over FFVs anbefalte våtromsprodukter og -systemer, se www.ffv.no. Se også pkt. 3. For disse produktene gis det rett til å bruke logoen til FFV med påskriften «Anbefalt våtromsprodukt», se fig. 01.

 

Fig. 01

Fig. 01

FFVs logo for anbefalte våtromsprodukter

 

Produktene og systemene må ha SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification eller tilsvarende dokumentasjon.

 

02 Forutsetninger

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) stiller krav til hvilke egenskaper som skal deklareres for at et produkt skal kunne omsettes. DOK stiller krav til og gir regler for produkter som kan CE-merkes og krav til dokumentasjon for øvrige produkter. Slik dokumentasjon er oftest ikke tilstrekkelig for å kunne vurdere om produktet kan brukes i et byggverk.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) krever i tillegg at produkter som bygges inn i byggverk har dokumentasjon på de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene i TEK10.

For registrerte våtromsprodukter og -systemer må det dokumenteres at de tilfredsstiller krav til produktegenskaper i henhold til gjeldende lover, forskrifter og relevante tekniske spesifikasjoner, se pkt. 13. Tekniske spesifikasjoner kan være produktstandarder eller en Europeisk teknisk bedømmelse (European Technical Assessment (ETA)).

En teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk eller tilsvarende dokumentasjon viser at kravene til et produkt eller system er oppfylt, også egnethet for bruk i byggverk i henhold til TEK10.

 

03 Sanitærmateriell

Sanitærmateriell er ikke med i registreringsordningen til FFV. Oversikt over sanitærmateriell med SINTEF Produktsertifikat og orientering om produktsertifiseringsordningen fra SINTEF Certification er vist på www.sintefcertification.no. Enkelte sanitærmateriellgrupper er også dokumentert med SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification.

 

Krav til søknaden

11 Generelt

Søknad sendes til Fagrådet for våtrom ved daglig leder, Pb. 123 Blindern, 0314 Oslo. Søknaden må inneholde firmainformasjon inklusive internett- og e-postadresser, kontaktperson, navn på produktet/systemet som søknaden gjelder, samt nøyaktig betegnelse på tilhørende godkjenningsdokument.

 

12 Vedlegg

SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification eller tilsvarende dokumentasjon fra en annen instans må vedlegges søknaden, se også pkt. 13.

I tillegg må det legges ved en instruktiv utførelses-/ monteringsanvisning for produktet eller systemet, se pkt. 14.

 

13 Prøving av og dokumentasjon på produktets eller systemets egenskaper

Generelle krav til prøving og dokumentasjon:

– Både funksjon og materialegenskaper skal være dokumentert.

– Prøvingen må være foretatt av en nøytral og kvalifisert prøveinstans.

– Produktet eller systemets egnethet i bruk skal være dokumentert i henhold til relevante paragrafer i TEK10.

– Prøveresultatene danner grunnlag for utarbeiding av SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification eller annen tilsvarende godkjenning. For orientering om SINTEF Teknisk Godkjenning, se www.sintefcertification.no .

 

14 Mal for utførelses-/monteringsanvisning

Produkter som anbefales av FFV, må ha detaljert utførelses-/monteringsanvisning, se fig. 14. En anvisning må gi opplysninger om anbefalte løsninger og eventuelle begrensninger i anvendelsesområde og bruk. Anvisningen bør også vise til aktuelle punkter i BVN. Språket i monteringsanvisningen må fortrinnsvis være på norsk, eller alternativt svensk eller dansk.

 

1.

Firmaets navn, adresse og telefonnummer

2.

Overskrift: Utførelses-/monteringsanvisning for <Produkt/System>, Dato <ddmmåå>

3.

Referanse til eventuelle forskriftskrav som produktet eller systemet må oppfylle

4.

Beskrivelse av typisk bruksområde

5.

Beskrivelse av eventuelle begrensninger og viktige forutsetninger

6.

Trinnvis beskrivelse av anbefalt utførelse/montering, gjerne illustrert med skisser

7.

FDV-dokumentasjon

Fig. 14

Eksempel på hva en utførelses-/monteringsanvisning bør inneholde

 

15 FDV-dokumentasjon

Eksempel på innhold i en FDV-dokumentasjon er beskrevet i BVN 20.050 og BVN 61.511.

 

Behandling av søknaden

21 Saksgang

Søknader behandles av FFVs sekretariat og FFVs tekniske utvalg. Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til sekretariatet ved daglig leder. Når søknaden er godkjent, oversendes registreringsdokument, digital logo og faktura på registreringsgebyr.

 

22 Registrering av et produkt under flere navn

Et produkt fra samme leverandør som markedsføres under forskjellige merkenavn, kan behandles og registreres som en gruppe. Produktene må ha lik sammensetning/konstruksjon og like utførelses- og monteringsmetoder. Dokumentasjon for hvert produkt anses da for unødvendig. Det må imidlertid betales gebyr for hvert produkt.

 

Markedsføring

31 FFVs publisering

Registrerte produkter og systemer blir publisert i en egen liste på FFVs internettsider, www.ffv.no. Listen er til enhver tid oppdatert.

 

32 Markedsføring av registrerte våtromsprodukter og -systemer

Leverandør av et registrert våtromsprodukt eller

-system har rett til å bruke FFVs logo med påskriften «Anbefalt våtromsprodukt» i markedsføringen av produktet, se BVN 11.101 og fig. 01. Det skal kun brukes digital logo som er oversendt fra FFV.

 

Vilkår og varighet

41 Varighet

En registrering følger gyldighetstiden til godkjenningsdokumentet, for eksempel SINTEF Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification eller tilsvarende. Når gyldighetstiden utløper, strykes produktet fra listen dersom ikke FFV får skriftlig dokumentasjon på at den er forlenget, for eksempel ved kopi av nytt godkjenningsdokument. Innehaver av godkjenningen har opplysningsplikt overfor FFV.

 

42 Endring av produkt eller system

FFV skal ha melding ved endring av et produkt eller system og/eller ved revisjon av godkjenningsdokumentet.

 

43 Tilbaketrekking av registrering

Dersom godkjenningsinstansen trekker tilbake en godkjenning i gyldighetsperioden, vil produktet umiddelbart bli fjernet fra FFVs registreringsliste.

 

Referanser

51 Utarbeidelse

Dette bladet erstatter blad med samme nummer, utgitt i 2011.

 

52 Byggebransjens våtromsnorm

Se relevante anvisninger.

 

 

Bladet er utgitt i 2014

 

 

Materialet Byggebransjens våtromsnorm er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Høst 2014 ISSN 2387-6336