Om Byggskader, byggskader koster!

Det er store penger å spare på å gjøre en jobb riktig første gang.

Omfang av kostnader til utbedring

De årlige kostnadene forbundet med utbedring av prosessforårsakede byggskader i Norge beløper seg til omkring 4 % av de årlige investeringskostnadene ved nybygging. Begrepet byggskader begrenses til skader på ferdige, overtatte bygninger.
Kostnader til oppretting av feil og utbedring av prosessforårsakede skader på bygg før overlevering anslås til å ligge på samme nivå som kostnadene til oppretting for ferdige, overleverte bygg, altså nye 5 %. Det samlede forbedringspotensialet i byggenæringen ligger dermed på 7–11 % av årlig netto byggproduksjon. I 2005 var årlig netto byggproduksjon 116,5 milliarder kroner.

Les mer i prosjektrapport; Byggskadeomfanget i Norge (2006)  

Byggskadebegreper 

 
 
 
Model som viser inndeling av skader på bygg basert på Prosjektrapport; Skader på bygg.
 

Hvorfor oppstår skadene?

Pris- og tidspress fører ofte til uheldig valg av materialer og løsninger. I tillegg er dårlig samarbeid og kommunikasjon mellom aktørene i byggeprosessen årsak til mange skader. Videre er en annen årsak at personer opererer utenfor sitt kompetanseområde. Omtrent halvparten av alle byggskader kan kobles direkte til prosjekteringsunnlatelser eller prosjekteringsfeil. Dårlige rammebetingelser og for lite prosjektering kan føre til uklar fordeling av ansvar. 
 

Potensial for reduksjon

Det er vanskelig å tenke seg byggevirksomhet helt uten feil og skader, men det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader betydelig. Dette krever en målrettet og aktiv forebyggende innsats innen flere områder og av alle aktører i byggenæringen.


Hvem kan forebygge skader?

Tiltakshavere og prosjektorganisasjoner er de som kan bidra sterkest til å redusere byggskadeomfanget i landet. Bedre planlegging, samarbeid og kommunikasjon mellom de ulike aktørene er en viktig del av dette. Nye materialer og løsninger må ikke tas i bruk uten at tilstrekkelig dokumentasjon av egnethet foreligger, eksempelvis gjennom Godkjente og sertifiserte produkter. Ansvar for planlegging, utførelse og kontroll må avklares og fordeles blant de ulike aktørene.


Mer kunnskap

De fleste typene av feil blir gjort flere ganger, ofte av de samme aktørene. Kunnskap om byggeteknikk og bygningsfysikk (varme-, luft- og fukttransport) er spesielt viktig for å forebygge skader, og må tilføres i alle ledd. Aller viktigst er det å kjenne sine egne begrensninger og søke hjelp hvis man er usikker.


Skader som skyldes overbelastning eller feil bruk


Brannskader

Omfanget av brannskader som er påvirket av byggefeil, kommer i tillegg til omfanget av prosessforårsakede byggskader. Erstatninger etter branner og branntilløp kom i 2005 på ca. 3,2 milliarder kroner (kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon
 

Naturskader

Ikke alle naturskader på bygg skyldes ekstrempåkjenninger alene, men kan også være påvirket av byggefeil. Omfanget av naturskader på bygg varierer stort fra år til år, og enkelthendelser kan medføre svært omfattende skader. Eksempelvis medførte flommen på Østlandet forsommeren 1995 alene 940 millioner kroner i forsikringsutbetalinger. Orkanen på Nordvestlandet nyttårsdagen 1992 forårsaket skader på bygninger i størrelsesorden 1,3 milliarder kroner.


Vannskader

- som skyldes brudd på vannførende ledninger og installasjoner, kommer i tillegg til de prosessforårsakede byggskadene. Det er anslått at vannskadene kostet samfunnet om lag tre milliarder kroner i 2009. Les mer om hvordan unngå vannskader her.

19.01.2010