Om Byggforskserien

Byggforskserien gir dokumenterte ytelser, løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. I mange tilfeller beskriver anvisningene i Byggforskserien hva vi mener minst må til for å oppfylle krav i byggteknisk forskrift (TEK17).


Byggforskserien består av ca. 800 anvisninger. En anvisning omhandler et avgrenset tema. Temaet inngår som regel i en større sammenheng, og derfor er det viktig å se på Byggforskserien som en helhet.

Byggforskserien er delt inn i tre delserier:
  • Planlegging (grønn serie) omfatter informasjon om brukerkrav, prosjektering, byggesaksbehandling, arealbruk ute og inne, forslag til planløsninger, innredning og innpassing av utstyr.
  • Byggdetaljer (blå serie) beskriver tekniske løsninger av konstruksjoner og detaljer, materialvalg og materialegenskaper, samt hvordan man kan oppfylle krav til egenskaper som energibruk, lydforhold og brannsikkerhet. Byggdetaljer inneholder også det teoretiske grunnlaget for en del av emnene.
  • Byggforvaltning (gul serie) omfatter oppgaver og funksjoner som er nødvendige for å drive, ta vare på og utvikle eksisterende bygninger, det vil si forvaltning, drift, vedlikehold, skadevurdering, utbedring og ombygging.
 
Planlegging og Byggdetaljer retter seg mest mot nybygging. Byggforvaltning retter seg mot den eksisterende bygningsmassen, men ved utbedring og endring av eksisterende bygninger kan man basere løsningene på anvisningene i Byggdetaljer.

Nummersystemet i Byggforskserien er forløperen til Bygningsdelstabellen. Du finner for eksempel alle anvisninger om nye vegger under 523.xxx og alle anvisninger om eksisterende vegger under 723.xxx. Men en del temaer går på tvers av inndelingen i bygningsdeler. Under inngangen "Tema" har vi gruppert alle anvisningene etter fagområder, uavhengig av nummersystemet.

I tillegg til gjeldende anvisinger består Byggforskserien av et arkiv med utgåtte anvisninger.

SINTEF forutsetter at innholdet brukes av personer med nødvendig faglig kompetanse, og som forstår de begrensninger og forutsetninger som er lagt til grunn. Feil tolkning og bruk av innholdet på dette nettstedet er ikke SINTEFs ansvar. Se abonnementsvilkårene for ytterligere informasjon.

Ordbruk i Byggforskserien

I Byggforskserien benytter vi ordene "skal", "må" og "bør" på følgende måte:
  • "skal" brukes om eksplisitte lov- og forskriftskrav.
  • "må" brukes om preaksepterte ytelser til byggteknisk forskrift samt der vi mener dette er eneste måte å oppfylle et krav på, etter de forutsetningene vi har lagt til grunn.
  • "bør" brukes der vår anbefaling er én blant flere alternativer.

Hvorfor bruke Byggforskserien?

Som prosjekteringsgrunnlag

Anvisningene beskriver prinsipper og nødvendige ytelser som bør legges til grunn ved prosjektering. Anvisningene har løsningseksempler som kan bearbeides til å passe inn i det enkelte prosjekt.

Som arbeidsbeskrivelse

Anvisningene kan legges til grunn for tegninger og beskrivelser eller brukes direkte på byggeplassen som arbeidsbeskrivelse. Hvis det fins likeverdige løsninger eller materialkombinasjoner for samme detaljer, viser Byggforskserien ofte alternativer.

Som dokumentasjon i byggesaken

Henvisning til løsninger i anvisningene kan tjene som dokumentasjon for prosjektering og utførelse i byggesaken. Ved alle henvisninger bør man oppgi anvisningsnummer med publiseringstidspunkt og versjon. Ved behov kan man også henvise til eventuelle figur- og tabellnumre. Utgåtte anvisninger fins i Byggforskseriens historiske arkiv.

Som kompetanseheving

Byggforskserien kan brukes til kompetanseheving om byggetekniske temaer.

Byggforskserien og regelverket

Anbefalingene og løsningene i Byggforskserien oppfyller krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og andre lover og forskrifter som det er henvist til. I tillegg viser Byggforskserien løsninger og anbefalinger på områder som ikke omtales i lov og forskrift.

Byggforskserien henviser til norske og internasjonale standarder der det er hensiktsmessig.

Byggforskserien er innarbeidet i bygge- og anleggsbransjen som rettesnor for god byggeskikk og håndverksmessig utførelse, men er ikke lovverk. På noen områder anbefaler Byggforskserien løsninger som er bedre enn minstekravene i lov og forskrifter.

Bruk av Byggforskserien som dokumentasjon i prosjektering kan være nyttig og arbeidsbesparende. I veiledningen til TEK17 § 2-2 viser man til bruk av Byggforskserien i forbindelse med analyse som omfatter dokumenterte alternative ytelser. I veiledningen til TEK17 § 2-3 viser man til Byggforskserien som en forhåndsdokumentert løsning.

Man kan fint bruke andre ytelser og løsninger enn de som er vist i Byggforskserien, men da må man selv lage en analyse som dokumenterer at ytelsene og løsningene oppfyller lov- og forskriftskrav.

Hvem lager Byggforskserien?

SINTEF utvikler og utgir anvisningene i Byggforskserien. Anvisningene utarbeides av egne forskere eller i samarbeid med andre institusjoner og eksterne rådgivere.

Byggforskserien er basert på SINTEFs kunnskap fra forskning og utvikling, materialprøving i lab, produktsertifisering, teknisk godkjenning og byggskadesaker samt erfaringsgrunnlag fra byggenæringen.

Kvalitetssikring

Alle anvisninger kvalitetssikres både internt og av eksterne fagmiljøer. Nyutgivelser og større revisjoner blir i tillegg gjennomgått av et eget utvalg med eksterne medlemmer. Utvalget er bredt sammensatt, med representanter fra byggenæringen, undervisning og myndighetene.

Oppdatering

Nye forskrifter og standarder, nye materialer, metoder, erfaringer og viten gjør at anvisningene revideres og Byggforskserien oppdateres og suppleres med stadig nye anvisninger. Utgivelsestidspunkt og versjon er angitt øverst på hver anvisning, og anvisningen bygger på gjeldende regelverk og standarder på utgivelsestidspunktet. Det fins anvisninger av eldre dato som fortsatt kan ha stor nytte for brukeren, men innholdet må alltid vurderes opp mot nyeste regelverk.

Noen ganger blir anvisninger flyttet til arkiv. Årsaken kan være at innholdet er foreldet eller at anvisningen er erstattet av en anvisning med annet nummer. Det kan også skyldes at temaet i anvisningen anses som lite aktuelt, uten at det nødvendigvis står noe uriktig i den. Utgåtte anvisninger og tidligere utgaver av gjeldende anvisninger er tilgjengelig i Byggforskseriens arkiv.
 

Forslag til nytt innhold?

Alle kan foreslå nye temaer til Byggforskserien. Forslag som kommer utenfra, blir tatt vel imot og oppfattes som viktig respons på Byggforskserien. Forslag kan sendes til kundeservice@byggforsk.no.
 
 

Byggforskseriens historie