Planlegging av parkeringsplasser og garasjeanlegg

Byggforskserien gir retningslinjer for utforming av parkeringsplasser, parkeringsanlegg og garasjeanlegg for boligbebyggelse og for ulike virksomheter.

 
 
Byggforskserien 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg tar utgangspunkt i aktuelle forskriftskrav, parkeringsnormer og -bestemmelser, og behandler:
  • anbefalt antall parkeringsplasser for boligområder og ulike virksomheter
  • mål og hovedhensyn som må ivaretas
  • enkle parkeringsanlegg for personbiler, som kantparkering, rekkegarasjer, små garasjeanlegg
  • større parkeringsanlegg for personbiler
  • Sykkel-/ motorsykkelparkering, parkering for store kjøretøyer, og hensyn til drift er også omtalt.

Krav til sikkerhet, brukbarhet og innemiljø

TEK17 krever at det i nærheten av byggverk er et tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser. Ved boligbygning med krav om heis, ved byggverk med krav om universell utforming og utearealer for allmennheten skal det være et tilstrekkelig antall plasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede.
 
TEK17 stiller videre krav til konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet i garasjer. Garasjer skal ha tilstrekkelig ventilasjon, og eksosgasser skal ikke kunne trenge inn i andre deler av bygningen. En parkeringskjeller kan være tilstrekkelig sikring mot at radongass trenger inn i øvrige deler av bygningen. Belysning og fuktsikring skal være tilfredsstillende. Anvisningen i Byggforskserien har nå samlet alle krav som kan ha innvirkning på garasjeanlegg, og presenterer dem på en oversiktlig måte.
 

Mål for vanlige parkeringsplasser

Dimensjonerende størrelse for personbiler er 4,8 m × 1,8 m. Større personbiler kan ha lengde på 5,7 m og bredde på 2,0 m. Høyden kan være 1,85–1,95 m, noe man må ta hensyn til ved dimensjonering av høyden på garasjeporter.
 
Parkeringsplassens lengde må være 5,0 m. Bredden bør være 2,5 m. Breddemålet er nettomål per plass, forutsatt at bredden ikke er begrenset av vegger eller søyler. Med vegg på den ene siden bør bredden på plassen være 2,8 m og med vegg på begge sider bør bredden på plassen være 3,0 m. Innvendig høyde i garasjer for personbiler bør ikke være mindre enn 2,3 m, og i større garasjeanlegg bør høyden være 2,5 m. Fri høyde (lysåpning) under åpen port bør være minst 2,1 m, helst mer i større garasjeanlegg.
 

Også mindre bygninger har ofte behov for garasjeanlegg

Enkelte kommuner stiller strenge krav til parkeringsplasser og garasjeanlegg ved fortetting eller nybygging i småhusområder. Med knappere størrelse på eiendommer, er det ofte behov for garasjeanlegg også for mindre bolig- og næringsprosjekter. I små garasjeanlegg må parkerings- og manøvreringsarealene dimensjoneres som for større anlegg. Port og atkomst kan imidlertid ha én kjørebane for toveistrafikk, men trafikksituasjonen bør i så fall være oversiktlig. Øvre grense for énfelts vei med toveistrafikk er 300 bilpasseringer per døgn.
 
 
Anbefalte mål for parkeringsplasser. Bruttoareal per parkert bil er nettoareal for bilen pluss andel av manøvreringsfelt (inn-/utkjøring til plassen), men ikke interne veier eller ut- og innkjøringsområder. Figuren viser hvordan størrelsen på manøvreringsfeltet og dermed bruttoarealet per bil varierer med parkeringsvinkelen. Ved skråparkering må man rygge ut av parkeringsplassen. Det kan være en sikkerhetsmessig utfordring, særlig ved stor trafikk i manøvreringsarealet og ved industrianlegg der evakuering må foregå med bil.
 
 
 

14.02.2019