God utforming og plassering av varemottak

Retningslinjene for planlegging av atkomst, plassering og utforming av varemottak er oppdatert.

Formålet med Planlegging 379.413 Varemottak er å sikre hensiktsmessige og forsvarlige forhold for varelevering både i nye prosjekter og ved ombygging.

Anvisningen tar for seg:
- trafikkavvikling og trafikksikkerhet
- dimensjonering av utearealene
- dimensjonering og utforming av varemottak og lasterampe
- innvendige transportveier
- stasjonære hjelpemidler for varehåndtering

 
Varemottak må ikke underdimensjoneres. Utformingen må legge til rette for at håndteringen av varene blir sikker og effektiv både ute og inne. Foto: SINTEF Byggforsk

23.03.2015