Uteoppholdsareal

Byggeregler

§ 8-3
Printet av uinnlogget bruker 17.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 8-3

Uteoppholdsareal

(1) Uteoppholdsarealer skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper.
 
(2) Uteoppholdsarealer skal plasseres og utformes slik at det oppnås god kvalitet med hensyn til
 
a) sol- og lysforhold
 
b) støy- og annen miljøbelastning.
 
(3) Uteoppholdsarealer skal utformes slik at personer ikke utsettes for farer. Følgende skal minst være oppfylt:
 
a) Lekearealer skal avskjermes mot trafikk.
 
b) Nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges.
 
(4) Basseng, brønn eller lignende i uteoppholdsarealer skal sikres med gjerde, overdekking eller tilsvarende avstenging for å hindre at personer faller i dem.
 
(5) Følgende gjelder i tillegg for uteoppholdsarealer med krav om universell utforming:
 
a) Opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 m x 1,6 m som muliggjør deltakelse og likestilt bruk.
 
b) Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være merket visuelt og taktilt.
 
c) Stolper, rekkverk og lignende skal ha synlig kontrast til omgivelsene.
 
d) Det skal være plass for rullestol der det anlegges sitteplasser.
 
e) Opparbeidet badeplass skal være utstyrt eller utformet slik at det er lett å komme seg ned i og opp av vannet.

  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.335 Dimensjonering for rullestol 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.109 Klimaundersøkelser 311.110 Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging 316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 380.010 Utendørs belysning. Planlegging 380.011 Utendørs belysning. Utstyr 381.301 Lekeplasser 381.302 Lekeplassutstyr 381.501 Grunnskolens uterom 381.502 Grunnskolens uterom. Tilrettelegging for uteaktiviteter 388.510 Møteplasser i det offentlige rom

  Byggdetaljer

  513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser 514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder 517.111 Treterrasser på terreng 517.112 Belegg på mindre veger og plasser 517.341 Små skille- og støttemurer 517.342 Store støttemurer 517.421 Voller og skråninger 517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 517.551 Skjerming av uteplasser 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 525.931 Snøfangere 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 536.112 Rekkverk 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg

  Byggforvaltning

  620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse