Fastsetting av grad av utnytting

Byggeregler

§ 5-1
Printet av uinnlogget bruker 08.07.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 5-1

Fastsetting av grad av utnytting

(1) Formålet er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers totale areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og forholdet til omgivelsene. Grad av utnytting fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen for et avgrenset område.
 
(2) Grad av utnytting skal fastsettes etter en eller flere av følgende metoder:
 
a) bebygd areal (BYA)
 
b) prosent bebygd areal (%-BYA)
 
c) bruksareal (BRA)
 
d) prosent bruksareal (%-BRA).
 
I områder for kjøpesentre og forretninger skal grad av utnytting alltid fastsettes som bruksareal (BRA).